Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) jogutódlással 2016. december 31 - ével megszűnt. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy jelen weblap archív honlapként működik, tartalma nem frissül. Kérjük, hogy az aktuális információért keresse fel az illetékes jogutódok által működtetett honlapokat (nyilvantarto.hu, web-lak.hu, kormanyhivatal.hu). Okmányügyeiket változatlanul, személyesen a kormányablakokban (Részletes információ: https://kormanyablak.hu/hu) és az okmányirodákban, interneten a „Webes Ügysegéd” segítségével intézhetik, valamint ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztatással 0-24 órában a 1818-as telefonszámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal áll a rendelkezésükre.
Adatletiltás

Az adatletiltással megakadályozhatja, hogy név- és lakcímadatai kiadásra kerüljenek
harmadik fél számára

 • közvetlen üzletszerzés (direkt marketing)
 • piackutatás
 • tudományos kutatás
 • közvélemény kutatás céljából.
Jogosultak köre

Minden polgár, aki a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik jogosult korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását a személyiségi jogok védelmének biztosítékaként, a személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében.

A korlátozottan cselekvőképes személy saját nevében, a cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján járhat el.

Hol intézhető

Az adatletiltási kérelem benyújtható

 • személyesen vagy meghatalmazott útján: a polgár az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó vagy annak visszavonását megteheti bármely fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal), továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél (a továbbiakban: központi szerv: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala).
 • postai úton írásban: ajánlott levélben is megteheti bármely fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal), továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél (a továbbiakban: központi szerv: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala: 1450 Budapest, Pf.: 81. postafiók címen).
 • elektronikusan: a www.magyarorszag.hu portálon, személyes ügyfélkapun keresztül
 • külföldön élő magyar állampolgár esetén: külképviseleten
Szükséges iratok

Szükséges iratok személyesen történő előterjesztés esetén:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél)
 • lakcímigazolvány
 • eredeti vagy hitelesített meghatalmazás képviseleti eljárás esetén

A kérelmet a következő adattartalommal kell előterjeszteni:

 • családi neve és utóneve
 • anyja születési családi neve és utóneve
 • a személyazonosító igazolványban, illetve lakcímigazolványában szereplő
  • lakóhelye (állandó lakcím)
  • tartózkodási helye (ideiglenes lakcím)
 • személyi azonosítója (személyi szám)
 • a kérelmező (törvényes képviselő) aláírása
 • a fentieken túl a kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi szöveget:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a rólam nyilvántartott adatok kiadását megtiltom.

Költségek

Adatainak letiltása díj- és illetékmentes.

További információ
1818
Ügyintézési idő

Az a nyilvántartási szerv, amelynél a polgár a korlátozó nyilatkozatát megtette vagy visszavonta, az adatváltozásnak a nyilvántartáson történő átvezetéséről haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik.

A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidő két hónap.

Érdemes tudni

A személyiségi jogok védelmének biztosítékaként a polgár személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében jogosult:

 • korlátozni vagy megtiltani a róla nyilvántartott adatok kiadását
 • valamint a tilalommal érintett adat kiadására eseti engedélyt is adhat

Adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető:

 • ha azt törvény, nemzetközi szerződés, vagy viszonosság előírja
 • illetve ha a kérelmező az adatok felhasználásához fűződő jogát, vagy jogos érdekét okirattal igazolja

A gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatás iránti kérelmek esetében a fent leírtakon túlmenően megállapított további korlátozás szerint:

 • az újszülött adatairól csak a nyilvántartásba vételét követő 90 nap elteltét követően szolgáltatható adat

Az adatletiltás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás teljesíthetőségét érinti, az üzenettovábbításra, értesítésre nem vonatkozik, mert ezekben az esetekben a címzettek személyes adatait, lakcímét a nyilvántartás szervei nem adják ki, csak az üzenetet, értesítést postázzák a nyilvántartásban szereplő lakcímére.

Az adatletiltás ténye

 • a direkt marketing,
 • piackutatás,
 • tudományos kutatás
 • és közvélemény kutatás
  céljából történő név- és lakcímadatokról való adatszolgáltatások köréből zárja ki az illető polgárt.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatállományán átvezetett adatletiltás más nyilvántartásokra nem vonatkozik, így a választói névjegyzékre sem. A névjegyzék vezetését és a belőle történő adatszolgáltatások rendjét külön törvény szabályozza.

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek az alábbi lépések szerint van lehetőségük az adatletiltási nyilatkozat megtételére elektronikus úton:

1. lépés
A www.magyarorszag.hu portál jobb felső sarkában található "Belépés" funkcióra kattintva jelentkezzen be az ügyfélkapuján felhasználói neve és jelszava megadásával.

2. lépés
Kattintson az "Elektronikusan intézhető ügyek" menüpontra, majd a megjelenő listából válassza ki az "Adatszolgáltatás letiltása és visszavonása" almenüpontot és kattintson a „Használom a szolgáltatást” gombra.

3. lépés
Válasszon az adatszolgáltatás letiltása vagy a tilalom visszavonása funkciók közül, és menjen „Tovább”.

4. lépés
Töltse ki a megjelenő Adatlapot és indítsa el az ügyet.

5. lépés
Az ügy elindítása után a kérelem érkeztetéséről (majd az eljárás lezárásáról is) ügyfélkapu regisztrációkor megadott e-mail címen értesítést kap.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Adatszolgáltatás
Csoportos adatszolgáltatás
Kapcsolat felvételi eljárás
Személyes adatok
Gyakran ismételt kérdések
Az adatletiltás ellenére kinek teljesíthető adatszolgáltatás az adatainkról?
Érvényesül-e az adatletiltás az úgynevezett kapcsolatfelvétel eljárásnál?
Érvényesül-e az adatletiltás a választási kampány célú adatszolgáltatások esetében?
Az adatszolgáltatási tilalom visszavonható-e?
Az adatletiltás kiterjed-e a gépjárműtulajdonra is?
Jogszabályok
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben
  • a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
  • a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet