Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) jogutódlással 2016. december 31 - ével megszűnt. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy jelen weblap archív honlapként működik, tartalma nem frissül. Kérjük, hogy az aktuális információért keresse fel az illetékes jogutódok által működtetett honlapokat (nyilvantarto.hu, web-lak.hu, kormanyhivatal.hu). Okmányügyeiket változatlanul, személyesen a kormányablakokban (Részletes információ: https://kormanyablak.hu/hu) és az okmányirodákban, interneten a „Webes Ügysegéd” segítségével intézhetik, valamint ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztatással 0-24 órában a 1818-as telefonszámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal áll a rendelkezésükre.
Tájékoztató a szépkorú személyek jubileumi juttatásáról

A szépkorúak jubileumi juttatását a 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szabályozza

A Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., a 95., a 100., a 105., a 110., és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező

  a) magyar állampolgárokat,

  b) a szabad mozgás és tartózkodási jogával (a továbbiakban: SZMTJ) rendelkező személyeket, amennyiben a szépkor betöltésének időpontjában ezt Magyarország területén gyakorolják

A bevándorolt és letelepedett jogállású Magyarországon élő, bejelentett lakóhellyel rendelkező külföldi állampolgárok abban az esetben jogosultak a juttatásra, ha státuszuk a szépkor betöltése napján SZMTJ. Az eljárást a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban intézhetik el.

A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár.

A jubileumi juttatás összege

 • 90. életév betöltésekor 90 000 forint,
 • 95. életév betöltésekor 95 000 forint,
 • 100. életév betöltésekor 100 000 forint,
 • 105. életév betöltésekor 105 000 forint,
 • 110. életév betöltésekor 110 000 forint,
 • 115. életév betöltésekor 115 000 forint.

Milyen módon juthatnak hozzá az érintett személyek a köszöntéshez és a juttatáshoz?

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a bejelentett lakóhelyén és a bejelentett tartózkodási helyén – írásban keresi meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő szépkorú személyt, hogy a KEKKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon

- Jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető / a két lehetőség közül csak az egyik választható /.

- Jelentse be azt a lakcímet vagy fizetési számlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri /a két lehetőség közül csak az egyik választható /.

Személyes köszöntés.

Amennyiben a szépkorú a személyes köszöntést választja, az illetékes települési önkormányzat a megadott címen megkeresi őt a köszöntés időpontjának egyeztetése céljából. Ez esetben a szépkorú az emléklapot személyesen kapja meg az előre egyeztetett időpontban.

Köszöntő emléklap postai kézbesítése.

Ha az emléklapot postai úton kéri a szépkorú, akkor a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság postai úton küldi meg azt részére az általa közölt címre.

A jubileumi juttatás folyósítása.

Banki átutalással vagy postai kézbesítéssel történhet /a két lehetőség közül csak az egyik választható/.
Banki átutalás esetén pontosan meg kell adni a számlavezető bank nevét és a számlaszámot.

Postai kézbesítés esetén pontosan meg kell adni azt a címet, amelyen a juttatást a szépkorú vagy meghatalmazottja át szeretné venni.

Hozzájárulási nyilatkozatok.

Erre a célra az adatlap alsó részén két □ jel található.
Személyes köszöntés választása esetén mindkét négyzetbe X-et téve a szépkorú írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a köszöntés megszervezése, lebonyolítása, az okirat elkészítése és a jubileumi juttatás folyósítása céljából a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kezelhesse a nevét, születési nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét (a továbbiakban együtt: személyazonosító adatok) valamint a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője kezelhesse a személyazonosító adatait és a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető.

Az emléklap postai úton történő kézbesítése esetén csak a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére történő hozzájárulást kell jelölni X-el, hogy az okirat elkészítése és a jubileumi juttatás folyósítása céljából kezelhesse a szépkorú személyazonosító adatait.

Aláírás

Az adatlapot a szépkorú személynek saját kezűleg kell aláírnia.
Ha a szépkorú személy bármilyen okból nem tud aláírni, akkor ennek tényét két tanú aláírásával igazolni kell. A tanúknál az aláírás mellett szükséges a név és lakcím adatok olvasható formában történő feltüntetése. Ezt az adatlap hátoldalán megtehetik.
Ha a szépkorú személy helyett meghatalmazott írja alá az adatlapot, akkor ahhoz csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát. A meghatalmazás tényét két tanú aláírásával igazolni kell. A tanúknál az aláírás mellett szükséges a név és lakcím adatok olvasható formában történő feltüntetése.
Ha a szépkorú személy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, az adatlapot a gondnokának kell aláírnia, és az adatlaphoz csatolni kell a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozat másolatát.

Visszautasítás

Ha a szépkorú nem fogadja el a jubileumi juttatást és a köszöntő emléklapot, akkor az adatlapon a „visszautasítom” □ – be kell X jelet tenni és saját kezű aláírással ellátni az adatlapot.
A visszautasított összegről a szépkorú nem rendelkezhet arra vonatkozóan, hogy azt más személy vagy valamely szervezet kapja meg.

Jótékony célú felajánlását a jubileumi juttatás átvételét követően tudja megtenni a szépkorú.

Kapcsolattartás

A szépkorú közölheti saját vagy hozzátartozója telefonszámát az adatlap hátulján, melyet a KEKKH nem továbbít a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetve a lakcím szerint illetékes önkormányzat felé.

Adatok továbbítása
 
Ha a szépkorú személy a köszöntést és az azzal járó jubileumi juttatást nem utasítja vissza, a kitöltött űrlapon szereplő adatokat a KEKKH elektronikus úton továbbítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, amennyiben a szépkorú személy személyes köszöntésre igényt tart, úgy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének is.

Örökölhetőség

A jubileumi juttatás örökölhetőségével kapcsolatban a Kormányrendelet 2. § (5) és (6) bekezdése az irányadó, mely szerint a juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az adatátvételt követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja. Amennyiben a szépkorú személy a KEKKH adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhalálozik, a KEKKH elektronikus úton haladéktalanul értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot és – amennyiben az adatátadás az illetékes települési önkormányzat jegyzője részére is megtörtént – a jegyzőt.
A már kiutalt jubileumi juttatást a szépkorú személy halála miatt nem kell visszafizetni, a jubileumi juttatást az a személy veheti fel, aki a társadalombiztosítási nyugellátások felvételére külön jogszabály szerint jogosult.
A Kormányrendelet méltányossági jogkör gyakorlására nem biztosít lehetőséget.

Az adatlapot a hozzá mellékelten megküldött kitöltési útmutató alapján kérjük figyelmesen kitölteni.

Az adatlap feldolgozása során tapasztalt leggyakrabban előforduló kitöltési hiányosságok.

 • a juttatás helye nincs kitöltve
 • az adatlap nincs aláírva vagy más írja alá és azt nem igazolja két tanú
 • hozzájárulási nyilatkozatok hiánya

A megfelelően kitöltött és aláírt adatlapot a bérmentesített válaszborítékban küldhetik vissza a KEKKH részére, mely az adatlappal és az útmutatóval együtt kerül megküldésre.

Az adatlap az internetről nem tölthető le, elvesztés esetén új adatlap a KEKKH Belföldi Jogsegélyügyek Osztályától igényelhető. Postacím: 1476 Budapest 100., Pf.: 279.

A jubileumi juttatással kapcsolatos részletes szabályozást a 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet tartalmazza.


Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala