Adatszolgáltatás a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

Egyedi adatszolgáltatás

A személyi adat- és lakcímnyilvántartásban a kérelmező által megadott adatok alapján egyedileg azonosított polgár adatainak közlése.

A nyilvántartást kezelő szerv  a személyazonosító igazolvány vizuálisan észlelhető adattartalmáról és a lakcímről, valamint a személyazonosító igazolvány kiadásának, érvényességének, cseréjének, elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, visszaadásának, leadásának, elvételének adatairól  törvény, illetőleg az érintett hozzájárulása alapján, az adat kezelésére jogosult adatkérő részére adatot szolgáltathat:

 • a személyazonosító igazolvány adatainak,
 • valamint az érintett lakcímének ellenőrzése,
 • a személy azonosítása céljából.

A személyi adat- és lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatási eljárás, ha:

 • a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatást igényelnek
 • a nyilvántartás szervét azért keresik meg, hogy kérje a megjelölt személy írásos hozzájárulását a név, lakcím és értesítési cím adatainak az igénylő rendelkezésére bocsátásához (kapcsolatfelvétel)
 • a nyilvántartás szervét azért keresik meg, hogy az általuk megjelölt személyt értesítse elérhetőségéről (értesítés)

Csoportos adatszolgáltatás

Az adatigénylő által vagy jogszabályban meghatározott szempontok szerint képzett csoportba tartozó polgárok nyilvántartott adatainak meghatározott tartalmú közlése.

Csoportos adatszolgáltatás kérhető:

 • Közvélemény kutatás; és piackutatás megkezdéséhez szükséges minta céljából
 • Közvetlen üzletszerzés (Direct Marketing, Direct-Mail), kapcsolat-felvételi lista céljából (közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében összeállított lista; üzletszerzési lista (kizárólag címzett reklámküldemény útján történő reklám közléséhez szükséges lista)
 • Tudományos kutatás céljára
Csoportos adatszolgáltatás egyéb típusai 
Jogosultak köre
 • magánszemélyek
 • jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,

amennyiben igazolják az adat felhasználásának célját és jogalapját.

Hol intézhető
 • személyesen
  • egyedi adatszolgáltatás a bármely járási hivatalnál
  • A járási hivatal az egyedi adatszolgáltatás iránti kérelmet átteszi a nyilvántartást kezelő szervnek, ha az adatszolgáltatáshoz szükséges adatok nem állnak a rendelkezésére.
  • külföldről a külföldi lakcím szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál
 • írásban

egyedi adatszolgáltatás esetén

 • bármely járási hivatalnál
 • ha az adatszolgáltatáshoz szükséges adatok a járási hivatalnál nem állnak rendelkezésre, akkor közigazgatási szervek belföldi jogsegély kérelmei, illetve a közhatalmi szervek (közjegyzők, önálló bírósági végrehajtók, stb.) adatszolgáltatási kérelmei esetén a Osztályánál a 1476 Budapest, Pf. 281. postai címen; minden egyéb, a fenti körbe nem tartozó kérelmező (pl.: magánszemélyek, cégek, társasházak, stb.) esetén a 1553 Budapest, Pf. 78. postai címen
 • külföldről a külföldi lakcím szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál, illetve

csoportos adatszolgáltatás esetén

 • a járási hivatal illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgárok adatairól az illetékes járási hivataltól
 • egy járási hivatal illetékességi területét meghaladó polgárok adatairól a nyilvántartást kezelő szervtől igényelhető.
 • a polgárok szélesebb körének adatait érintően egyszeri csoportos adatszolgáltatás esetén a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztályánál, a 1553 Budapest, Pf. 78. postai címen
 • a polgárok szélesebb körének adatait érintően rendszeres csoportos adatszolgáltatás esetén a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Belföldi Jogsegélyügyek Osztályánál, a 1476 Budapest, Pf. 281. postai címen
Szükséges iratok

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező adatait, az ügyfél és képviselője nevét, lakcímét, székhelyét, telephelyét
 • az igényelt adatok pontos felsorolását
 • az adatok felhasználásának célját
 • a keresett személy azonosítására alkalmas természetes személyazonosító adatait (neve, születési helye, ideje, anyja neve), vagy a nevét és a kérelmező által ismert lakcímét (településnév, közterület elnevezés, házszám)
 • amennyiben a kérelmező a személyazonosító igazolvány, és/vagy a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásáról, érvényességének, elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének tényéről történő adatszolgáltatási kérelmet terjeszt elő; a kérelmező által megjelölt személyazonosító igazolvány, továbbá a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány okmányazonosítóját
A kérelemhez csatolandó iratok:

 • az adatfelhasználás jogalapját igazoló okirat 
 • jogi kapcsolat hiányában a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a keresett személyről egyszerűen hallani akar, a keresett személlyel beszélni kíván, üzenni akar neki, és az (üzenet) értesítés szövegét
 • a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolása, amennyiben más nevében jár el (eredeti meghatalmazás vagy annak hiteles másolata) 
Költségek

Egyedi adatszolgáltatás

Az egyedi adatszolgáltatási eljárás lefolytatásáért, utólag igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 • 1-5 fő adatait érintő adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás díja 3500 Ft
 • 5-nél több főt érintő adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás díja az adatszolgáltatásban érintett személyek számának és a díjtételnek a szorzata.

A díjtétel mértéke: 730 Ft/tétel

Külföldről vagy a kérelmező lakóhelye szerinti országba akkreditált magyar külképviseleti hatóság útján előterjesztett kérelem esetén a díjat az illetékes magyar külképviseleti hatóságnál konzuli díjként kell megfizetni, utólagosan.

Az igazgatási szolgáltatási díjat akkor is meg kell fizetni, ha 

Csoportos adatszolgáltatás díjai

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)

Ügyintézési idő

Belföldi jogsegély esetében:

 • 5 nap, mely nem hosszabbítható meg

Egyedi és csoportos adatszolgáltatás, kapcsolatfelvétel esetében:

 • ha a sommás eljárás feltételei fennállnak: 8 nap, egyéb esetekben 21 nap, mely határidők nem hosszabbíthatók meg
 • A kérelemre induló eljárás sommás eljárás, ha
  a) a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is,     amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, azaz nincs szükség     hiánypótlási felhívás kibocsátására
  b) nincs ellenérdekű ügyfél és
  c) az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.
Soron kívüli ügyintézés:  

az ügyet soron kívül kell elintézni,

Érdemes tudni

Ha a kérelmező a keresett személlyel nem áll jogi kapcsolatban, csak egyszerűen hallani akar felőle, beszélni kíván vele, üzenni akar neki, akkor igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából az járási hivatal az általa megjelölt személyt

 • keresse meg és kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy név, lakcím és értesítési cím adatát a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa
 • vagy értesítse arról a keresett személyt, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg az általa megadott címen vagy telefonszámon, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni.

Csoportos adatszolgáltatásnál az adatigénylésre jogosultak az adatokat az alábbi kiválasztási szempontok alapján igényelhetik:

Tudományos kutatás céljából:

 • név,
 • magyar vagy külföldi állampolgárság,
 • nem,
 • születési hely, idő,
 • anyja neve,
 • elhalálozás helye, ideje,
 • lakcím,
 • családi állapot, házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye szerint meghatározott adatok alapján.

Közvélemény-kutatás és piackutatás céljából:

 • nem,
 • születési hely és idő,
 • lakcím,
 • családi állapot, házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye szerint.

Közvetlen üzletszerzés céljából

 • nem,
 • születési hely és idő,
 • lakcím,
 • családi állapot, házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye szerint.

A nyilvántartott adatok kiadása kérelemre letiltható. (adatletiltás)

Elektronikus ügyintézés

Adatok iránti belföldi jogsegély esetén, azaz, ha az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami, önkormányzati szerv vagy - ha törvény meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi - egyéb szerv vagy személy rendelkezik, a hatóságok kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton (ideértve a telefaxot is) vagy elektronikus levél útján tarthatnak kapcsolatot egymással.

Egyéb esetekben viszont a kérelem elektronikus úton történő benyújtására és elintézésére nincsen lehetőség.

Letölthető anyagok

Rendszeres adatszolgáltatás iránti kérelem

Csoportos adatszolgáltatás díjai

Fogalmak
Adatszolgáltatás
Csoportos adatszolgáltatás
Kapcsolat felvételi eljárás
Személyes adatok
Gyakran ismételt kérdések
Ki juthat hozzá adatainkhoz?
Mit tegyünk, ha valakiről meg akarunk tudni valamilyen személyes adatot?
Jogszabályok
 • 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1992. évi LXVI törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról
 • 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.