Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány

A Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány különféle alanyi jogon járó kedvezmény igénybevételére jogosítja fel tulajdonosát Magyarország területén:

 • kulturális kedvezmények
 • utazási kedvezmények
 • diákkedvezmények
 • pedagóguskedvezmények
 • oktatási kedvezmények
Jogosultak köre

Magyar igazolványra jogosult a magát magyar nemzetiségűnek valló személy, aki lakóhellyel rendelkezik:

 • a Horvát Köztársaságban
 • Romániában
 • a Szerb Köztársaságban
 • a Szlovák Köztársaságban
 • a Szlovén Köztársaságban
 • Ukrajnában és,
 • magyar állampolgár, vagy
 • tud magyar nyelven, vagy
 • akit a lakóhelye szerinti állam
  • magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tart nyilván, vagy
  • területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy
  • területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.

Magyar hozzátartozói igazolványra jogosult a fent meghatározott államban lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személlyel

 • együtt élő házastárs
 • a közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermek, ha
  • a fent meghatározott magyar nemzetiségű személlyel fennálló családi kapcsolatát okirattal igazolja, és
  • olyan magyar nemzetiségű személyre tekintettel kéri az igazolvány kiadását, aki már rendelkezik Magyar igazolvánnyal vagy arra egyébként jogosult.
Hol intézhető

Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelem benyújtható

 • a lakóhely szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten

A kérelmet, mint elbíráló hatósághoz a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához, továbbítják.

Pótfüzet iránti kérelem benyújtható személyesen és postai úton is

 • a lakóhely szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten,

Pótfüzet iránti igény a megfelelően kitöltött pótfüzet kiállítása iránti kérelem megküldésével postai úton is benyújtható.
A pótfüzet kiadásához az igazolványt be kell mutatni vagy postai úton megküldeni. A kérelmező az igazolványt a pótfüzettel egyidejűleg kapja vissza, ha a pótfüzetet postai úton kérelmezte.

Az elkészült igazolvány átvehető a kiállítástól számított 12 hónapon belül személyesen vagy meghatalmazott útján:

 • a kérelmező által a kérelem benyújtásakor megjelölt Magyarország területén működő kormányhivatalban
 • a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten vagy
 • a diplomáciai és konzuli képviselet által – a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – postai úton.

A pótfüzetet a kérelmező választása szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal is megküldheti postai úton.

A kiállítástól számított 12 hónapon belül át nem vett igazolvány visszakerül Hivatalunkhoz, ahol további 12 hónapig lehetőség van az átvételre 
Szükséges iratok

Magyar igazolvány igényléséhez szükséges iratok:

 • személyazonosításra alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély)
 • a kérelmező lakcímének, lakóhelyének igazolására alkalmas irat
 • 1 db 3,2 x 4,5 cm méretű igazolványkép (színes vagy fekete-fehér) - lehetőség szerint 3 hónapnál nem régebbi
 • amennyiben a kérelmező a kérelmét nem a magyar nyelvtudására alapozza, azon okirat, amely igazolja, hogy
  • a kérelmező magyar állampolgár (ennek igazolására alkalmas az érvényes személyazonosító igazolvány, az érvényes magyar útlevél, az érvényes állampolgársági bizonyítvány vagy – ellenkező bizonyításig – a (záradékolt) honosítási okirat), vagy
  • a kérelmezőt a lakóhelye szerinti állam
   • magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván, vagy
   • területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy
   • területén működő egyház nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.

Magyar hozzátartozói igazolvány igényléséhez szükséges iratok:

 • személyazonosításra alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély)
 • a kérelmező lakcímének, lakóhelyének igazolására alkalmas irat 
 • a hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat (házastárs esetén házassági anyakönyvi kivonat; kiskorú esetén születési anyakönyvi kivonat)
 • egy db 3,2 x 4,5 cm méretű igazolványkép (színes vagy fekete-fehér), lehetőség szerint 3 hónapnál nem régebbi
 • azon magyar nemzetiségű személy Magyar igazolványának okmányazonosítója vagy Magyar igazolvány kiadására irányuló kérelmének száma, akire tekintettel a Magyar hozzátartozói igazolványt igénylik
Gondnokság alatt álló korlátozottan cselekvőképes illetve cselekvőképtelen nagykorú személy esetében a törvényes képviselőnek be kell mutatnia a törvényes képviseletet igazoló okiratot.
Kiskorú kérelmét a törvényes képviselőnek is alá kell írnia, 
Költségek

A Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvánnyal kapcsolatos mindennemű eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő 21 nap, ami a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött kérelem Hivatalunkhoz érkezése napján kezdődik.

Érdemes tudni

Az igazolvány érvényességi ideje határozatlan.

Az igazolvány érvényét veszti, ha:

 • az elbíráló hatóság visszavonja
 • az igazolvány tulajdonosának halálával
 • a tulajdonosának birtokából kikerült, illetve használatra alkalmatlanná vált

Nem használható az igazolvány:

 • személyazonosító igazolványként
 • úti okmányként
 • bevándorlási illetve letelepedési engedélyként
 • határátlépésre

Az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményekről tájékoztatást a kormányhivatalokban, valamint a kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleteken lehet kérni.

Elektronikus ügyintézés

Magyar igazolványt és Magyar hozzátartozói igazolványt nem lehet elektronikusan kérelmezni.

Letölthető anyagok

Adatlap Magyar igazolvány kérelmezéséhez

Adatváltozás bejelentő lap Magyar igazolvánnyal rendelkező személy részére

Adatlap Magyar igazolvány pótlására

Adatlap Magyar hozzátartozói igazolvány kérelmezéséhez

Adatváltozás bejelentő lap Magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező személy részére

Adatlap Magyar hozzátartozói igazolvány pótlására

Pótfüzet kiállítása iránti kérelem

Fogalmak
Magyar igazolvány
Magyar hozzátartozói igazolvány
Pótfüzet
Kedvezmény
Diplomáciai és konzuli képviselet
Gyakran ismételt kérdések
Mire szolgál a pótfüzet?
Hogyan lehet pótfüzetet igényelni?
Mikor veszti érvényét a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány?
Jogszabályok

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról
33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről

A kedvezmények jogszabályi háttere:

1. kulturális kedvezmények: 18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről
2. utazási kedvezmények: 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
3. diákkedvezmények: 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről
4. pedagóguskedvezmények: 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról
5. oktatási kedvezmények: 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.