Útlevél

A magánútlevél valamint a második magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 20 nap, amely a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.
2012. január 1-jétől azonban lehetőség nyílt a magánútlevél és a második magánútlevél

eljárás keretében történő kiállítására,
amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért valamint második magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti.

A kérelem soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében bármely járási hivatalnál, illetve a Központi Okmányirodában benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag a Központi Okmányirodában nyújtható be.

A soron kívüli eljárásban igényelt és elkészült okmány átvétele az eddig meghatározott rend szerint történik. A sürgősségi, valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél azonban kizárólag a Központi Okmányirodában vehető át.
A fenti különleges eljárásokért magánútlevél esetében szimpla illetéket, a második magánútlevél esetében dupla illetéket, az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új útlevélért fenti illetékek kétszeresét és igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.

Az igazgatási szolgáltatási pótdíj összege soron kívüli eljárás esetén 19 000 forint, sürgősségi eljárás esetén 29 000 forint, azonnali eljárás esetén 39 000 forint.

Jogosultak köre

Magánútlevélre a magyar állampolgárok jogosultak.
Nem utazhat külföldre:

- a szabadságvesztés végrehajtásának utolsó napjáig, vagy
- a szabadságvesztés büntetés végrehajthatóságának megszűnéséig;

Fenti esetekben az útlevél kiállítására irányuló kérelmet az útlevélhatóság elutasítja.

Hol intézhető

A rendes eljárásban (20 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen:

A soron kívül (7 napon belül) kiállított valamint a sürgősséggel (3 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen:

Az azonnali eljárásban (24 órán belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem személyesen nyújtható be kizárólag:

Meghatalmazott járhat el, ha a kérelmező személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló ügyfél helyett törvényes képviselője jár el. 

A kérelem előterjesztésekor a kiskorú, vagy gondnokság alatt álló kérelmezőnek is meg kell jelenni személyesen kivéve, ha

Külföldön postai úton is benyújtható a kérelem a konzuli tisztviselőhöz, ha 

Ezekben az esetekben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

A rendes eljárásban (20 napon belül), valamint soron kívül (7 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél átvehető a kérelmező választása szerint:

A sürgősségi (3 napon belüli) valamint az azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében kiállított magánútlevél és második magánútlevél átvehető

Szükséges iratok

Nagykorú kérelmezőnek az alábbi iratokat kell bemutatnia, illetve csatolnia:

Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

Írásképtelen kérelmező esetén aláírást nem vesznek fel.
Ujjnyomatot nem vesznek, ha a kérelmező

Kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén az alábbi iratokat kell bemutatni, illetve csatolni:

*Alaphelyzetben a kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie.
Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, a járási (fővárosi kerületi) gyámhatóságivatal, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a büntetés-végrehajtási intézet vezetője körzetközponti jegyző előtt tett, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában már megadta, és ezt okirat igazolja. Ebben az esetben elegendő ezen okirat bemutatása.

Arcképmás, aláírás, és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. 

A kérelmező helyett a törvényes képviselő aláírása is felvételezhető, ha a kérelmező írásképtelen.
Ujjnyomat nem kerül felvételezésre, ha a kérelmező

Költségek

Rendes eljárásban (20 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél és második magánútlevél esetén az eljárási illeték

Rendes eljárásban (20 napon belül) kiállított kiskorú kérelmező magánútlevelének és második magánútlevelének eljárási illetékei:
6 év alatt:

6-12 éves korig:

12-18 éves korig:

Kétszeres illetéket kell fizetni

Illetékmentes az eljárás, ha

Az ügyfél költségmentességi kérelmet terjeszthet elő, ha
kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni. A költségmentesség iránti kérelem részletszabályait a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet határozza meg.
A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni:

A rendes eljárás szerinti illeték kétszeresét és a választott különleges eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell megfizetni, ha az új okmány

1818
Külföldről: +36-1-550-1858
Ügyintézési idő

A rendes eljárás keretében kiállított magánútlevél és a második magánútlevél ügyintézési határideje 20 nap, amely a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. Ez nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének időtartamát.

Soron kívüli eljárás esetében az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül állítja ki. Ez nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének időtartamát.

Sürgősségi eljárás keretében az útlevélhatóság az útlevelet a kérelem benyújtásától számított 3 napon belülállítja ki.

Azonnali eljárás keretében az útlevélhatóság az útlevelet a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül állítja ki.

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Érdemes tudni

A magánútlevél érvényességi ideje:

*Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező

Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg.

Elektronikus értesítést kapnak útlevelük érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt hat hónappal, majd egy hónappal és végül a lejárat napján kapják meg.

Elektronikus ügyintézés

A Hivatal honlapjáról elérhető, az ügyfelek távoli ügyintézését segítő, Webes ügysegéd rendszer segítségével 2013. szeptember 2-ától elektronikus úton benyújtható a 2013. január 1-jét követően kiállított elveszett / eltulajdonított / megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél pótlása iránti kérelem, egyúttal teljesíthető az elvesztés / eltulajdonítás / megsemmisülés tényének bejelentése, ha az korábban még nem történt meg. 2013. október 21-től, pedig, elektronikus úton benyújtható a második magánútlevél iránti kérelem is.

A szolgáltatásról további információkat a „Webes ügysegéd” címszó alatt, vagy a Webes Ügysegéd nyítóoldalán, illetve az alkalmazás indítását követően a Webes Ügysegéd tájékoztatójában lehet olvasni.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik kivéve, ha

A fenti esetekben használandó formanyomtatvány a postahivatalokban, illetve a konzuli tisztviselőnél szerezhető be.

Fogalmak
Úti okmány
A külföldre utazásra jogosító okmányok
Az útlevél fogalma és típusai
A második magánútlevél
Az ideiglenes úti okmány (emergency travel document)
A szolgálati útlevél
Hajós szolgálati útlevél
Külügyi szolgálati útlevél
Diplomata útlevél
A menedékesek úti okmánya
A menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya
Az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya
Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány menekültként elismert személy, oltalmazottként elismert személy és a menedékes részére
A bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya
Határátlépési igazolvány
Útlevélhatóság
EGT-állam
Biometrikus útlevél
Nagykorú
Kiskorú
Gondnokság alatt álló
Szülői felügyelet
Schengeni övezet
Gyakran ismételt kérdések
Mely országokba lehet személyazonosító igazolvánnyal utazni?
Ki nem utazhat külföldre?
Mennyibe kerül a magánútlevél?
Mennyi ideig érvényes a magánútlevél?
Mennyi idő alatt készül el a magánútlevél?
Mi a teendő a magánútlevél elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén?
Mi a teendő, ha az elveszettnek vélt magánútlevél előkerül?
Mi a biometrikus útlevél?
Milyen útlevelekkel lehet vízummentesen utazni az Egyesült Államokba?
Hogyan léphetjük át a belső határokat Magyarország schengeni csatlakozását követően?
Mi a schengeni belső határ?
Mi a schengeni külső határ?
A (belső) határellenőrzés megszűntével kell-e utazásra jogosító okmány az ország elhagyásához?
Azonos az EU tagországok köre és a schengeni tagországok köre?
Milyen utazásra jogosító okmánnyal lehet külföldre utazni?
Lehet-e vezetői engedéllyel külföldre utazni?
Mi a Schengeni Információs Rendszer (SIS)?
Mi a Schengeni Információs Rendszer (SIS) jelentősége az állampolgárok szempontjából?
Melyek az ügyfelet megillető jogok az útlevél igazgatási eljárásban?
Melyek az ügyfelet terhelő kötelezettségek az útlevél igazgatási eljárásban?
Hogyan kell kifizetni az illetéket és az igazgatási szolgáltatási pótdíjat a különleges eljárás esetén kiadott útlevelek esetében?
Jogszabályok

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.