Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) jogutódlással 2016. december 31 - ével megszűnt. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy jelen weblap archív honlapként működik, tartalma nem frissül. Kérjük, hogy az aktuális információért keresse fel az illetékes jogutódok által működtetett honlapokat (nyilvantarto.hu, web-lak.hu, kormanyhivatal.hu). Okmányügyeiket változatlanul, személyesen a kormányablakokban (Részletes információ: https://kormanyablak.hu/hu) és az okmányirodákban, interneten a „Webes Ügysegéd” segítségével intézhetik, valamint ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztatással 0-24 órában a 1818-as telefonszámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal áll a rendelkezésükre.
Műszaki alkalmasság meghosszabbítása

A jármű műszaki alkalmasságának érvényességi idejét

 1. a forgalmi engedély „Műszaki érvényessége” rovatba bejegyzett időpont és a berögzített – egyedi sorszámmal – ellátott jelzőcsík (a továbbiakban: címke), illetve a bejegyzett időpont és a forgalmi engedélybe a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesítetten bejegyzett címke sorszáma,
 2. forgalomba nem helyezett jármű esetében - a jármű forgalomba helyezéséig - a közlekedési hatóság által kiadott „Műszaki Adatlap”, vagy
 3. a forgalmi engedéllyel rendelkező jármű esetében - szabad érvényesítési hely hiányában - időszakos vizsgálat alapján a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítvány - a Műszaki vizsgálati bizonyítványban „Következő időszakos vizsgálat időpontja”-ként meghatározva -

igazolja.

A két részből (egy rendszámtáblára elhelyezett érvényesítő címkéből és egy forgalmi engedélybe beragasztott jelzőcsíkból) álló érvényesítő címkét 2016. január 1-jétől felváltotta a jelzőcsík, amelyet kizárólag a forgalmi engedélyben kell elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy az érvényesítő címke korábbi, a rendszámtábla érvényesítésére szolgáló címke része megszűnt, azt – a jármű sikeres műszaki megvizsgálását követően – nem kell a rendszámtáblára felragasztani.

A forgalmi engedélyt azonban továbbra is el kell látni jelzőcsíkkal (címkével).

A címkével a jármű forgalmi engedélyét

 1. az időszakos vizsgálata során a közlekedési hatóság,
 2. egyéb esetekben a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság igazolása vagy a nyilvántartásban szereplő adatok alapján látja el.

A címke a forgalmi engedély hátoldalán kerül elhelyezésre, mellette feltüntetésre kerül a lejárat pontos dátuma (hónap, nap) és az eljáró hatóság bélyegzőlenyomata.

Jogosultak köre

A címke kiadását a jármű forgalmi engedély szerinti üzembentartója, vagy az üzembentartó képviselője (meghatalmazott) kérheti.

Hol intézhető

A címke kérelmezhető:

 • a műszaki vizsgálóállomásokon a jármű időszakos megvizsgálása során
  (a vizsgáló állomásokról a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján tájékozódhat)
 • amennyiben a jármű forgalmi engedélyében a címke beragasztására szolgáló hely betelt, vagy adatváltozás miatti bejegyzés szükséges, úgy új forgalmi engedély kiállításával az érvényesítést, vagy adatváltozást a közlekedési igazgatási hatóság (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak) végzi el.
Szükséges iratok

A közlekedési igazgatási hatóságnál kezdeményezett eljárás esetén a kérelméhez csatolni kell:

 • jármű forgalmi engedélyét, amennyiben új forgalmi engedély kiállítása szükséges meghatalmazás eredeti példányát (képviseleti eljárás esetén)

A közlekedési igazgatási hatóságnál kezdeményezett eljárás esetén be kell mutatni:

 • a forgalmi engedély kiállítás illetékének megfizetését tanúsító igazolást
 • a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély)

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 • a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolata vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
 • A közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg a cégnyilvántartásból a gazdasági társaság képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, valamint a gazdasági társaság cégkivonatát, ha az a kérelem elbírálásához szükséges és az érintett gazdasági társaság az iratot a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza.

 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okirat. (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás)
 • az ügyben eljáró természetes személy személyazonosságát igazoló érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél)
Költségek
 • ha a forgalmi engedély cseréje vagy kiadása is szükséges, annak illetéke 6000 forint
 • a címkéért nem kell külön fizetni.
További információ
Telefon: 1818,  +36-1-299-7206;  Fax: +36-1-299-7297
Ügyintézési idő

Azonnal, de legfeljebb 8 nap, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, nincs ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.

Ha a fenti feltételek nem állnak fenn 21 nap.

Érdemes tudni

Az ügyintézés folyamán a címke sorszámát az ügyintéző a forgalmi engedélybe a hátoldalán kialakított helyre jegyzi be, és a címke kiadásával egy időben a jelzőcsíkot a forgalmi engedélybe beragasztja. A jelzőcsík forgalmi engedélybe történő beragasztásakor az ügyintéző bejegyzi a lejárati hónapot, valamint napot, és a bejegyzést lebélyegzi.

Ha a forgalmi engedélyben már nincsen hely a címke beragasztására, az okmányt le kell cserélni.

A közlekedési hatóság a jármű műszaki érvényességének határidejét a forgalmi engedélybe a Hivatal (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) egyidejű értesítése mellett bejegyezheti.

Közúti forgalomban a járművel az állandó forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki érvényesség időpontjáig, vagy a vámhatóság általi nyilvántartásba vételkor meghatározott újrakiviteli határidőig lehet jogszerűen részt venni.

Abban az esetben, ha az állandó forgalmi engedély műszaki érvényességi ideje lejárt, a közlekedési hatóságnak a műszaki vizsgáról szóló értesítése, vizsgahatározata, valamint berendelő határozata a jármű műszaki megvizsgálásának napjáig, de legfeljebb az érvényességi idő lejártát követő harminc napig - ezt követően csak a vizsga napján -, jogosít a közúti forgalomban való részvételre.

A forgalomba helyezett, a forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetében a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt ad ki, amelynek érvényességi ideje 3 nap. Ezen ideiglenes forgalomban tartási engedély kizárólag a jármű javítása, eredetiségvizsgálata vagy hatósági vizsgálata céljából a jármű telephelye és a gépjármű-fenntartó telephelye, vagy az eredetiségvizsgálat, továbbá a hatósági vizsgálat helyszíne között történő közlekedésre jogosít.

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a közlekedési igazgatási hatóság állítja elő az ügyintézés során elektronikus úton.

Fogalmak
Üzembentartó
Belföldi üzembentartó
Harmonizált adattartalmú forgalmi engedély
Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély
Személyazonosító okmányok
Címke
Gyakran ismételt kérdések
Ki lehet Magyarországon nyilvántartásba vett jármű üzembentartója?
Részt lehet-e venni lejárt műszakival a közúti forgalomban?
Mi az az útvonalengedély?
Jogszabályok
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.