Adatszolgáltatás a kötvénynyilvántartásból

A kötvénynyilvántartásból adatszolgáltatás jogszabályi rendelkezések alapján teljesíthető.

Jogosultak köre

A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet - jogának vagy jogos érdekének érvényesítése céljából, indokolt körben - bármely természetes személy, illetve jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása mellett.

Hol intézhető

Az adatszolgáltatás aláírással ellátott, írásbeli kérelem alapján igényelhető a Nyilvántartótól (1475 Budapest Pf.: 367.).

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsz. tv.) rendelkezései alapján elektronikus ügyintézésre is van lehetőség, ügyfélkapus azonosítás útján hitelesített kérelemmel.

Szükséges iratok

A kérelemnek tartalmaznia kell :

 • a kérelmező(képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét (telephelyét)
 • a gépjármű hatósági jelzését (rendszámát) és alvázszámát, vagy a gépjármű rendszámát és gyártmányát
 • milyen adatok közlését kéri
 • az adatok felhasználásának célját és jogalapját
 • a kérelmező aláírását

A kérelemhez csatolandó iratok :

 • az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okirat
 • a kérelmező képviseleti jogosultságát igazoló irat, amennyiben más nevében jár el

Nem természetes személy esetében:

 • Az Eüsz. tv. rendelkezései szerint cégkapun keresztül szükséges benyújtani.
Költségek

Az adatszolgáltatásért a mindenkori általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű díjat (3.000,- Ft) kell fizetni.
Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a kérelmező a mindenkori általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű díjat (3.000,- Ft) igazoltan megfizesse.

Telefon: 1818,  +36-1-432-1713; 

Ügyintézési idő

Teljes eljárásban 60 nap.
Az egyes eljárási cselekmények határidejének tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

Elektronikus ügyintézés

Az Eüsz tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével

9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint

Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében

  a) az ügyfélként eljáró
  aa) gazdálkodó szervezet,
  ab) állam,
  ac) önkormányzat,
  ad) költségvetési szerv,
  ae) ügyész,
  af) jegyző,
  ag) köztestület,
  ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint
  b) az ügyfél jogi képviselője.
  (1a) Az (1) bekezdésben megjelölt ügyfél, a jogi képviselő, továbbá törvényben elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél részére küldött dokumentum kézbesítésére a 14. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
  (2) Elektronikus ügyintézésre az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túl az ügyfél vagy annak képviselője kizárólag törvényben meghatározott esetekben és csak akkor köteles, ha az adott ügyintézési cselekmény tekintetében az értelmezhető.
  (3) Természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

Fogalmak
Kötvénynyilvántartás
Jogszabályok
 • 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.