Adatszolgáltatás a közúti közlekedési nyilvántartásból

A közúti közlekedési nyilvántartásból adatszolgáltatás jogszabályi rendelkezések alapján teljesíthető.

Az adatszolgáltatás típusai:

 • Egyedi adatszolgáltatás

  Egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.

 • Csoportos adatszolgáltatás

  Az adatigénylő által meghatározott szempontok (pl. jármű gyártmánya, típusa, gyártási éve, vagy az üzembentartók lakóhelye, székhelye - (telephelye stb.) szerint képzett csoportba tartozó nyilvántartási adatok közlése.

 • Adategyezőség ellenőrzése

  Az adatigénylő által ismert adatoknak a nyilvántartási adatokkal való egyezőségének vagy eltérésének ellenőrzése, amelynek eredményeként az adatszolgáltató az egyezőségre, illetve az eltérés tényére vonatkozóan „igen” vagy „nem” választ ad.

 • Kapcsolat felvételi eljárás kezdeményezése a központi közúti közlekedési nyilvántartónál

  A Nyilvántartó részéről a kérelmező által megjelölt személynek, személyi kör tagjainak (járműtulajdonosoknak, illetve üzembentartóknak) szóló tájékoztató levél postázása, amelyben:

  • kéri írásos hozzájárulását ahhoz, hogy a felsorolt adatait a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa, vagy,
  • tájékoztassa arról, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni.
 • Közvetlen hozzáférés útján történő (on-line) adatszolgáltatás

  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. §-ában meghatározott szervek, illetve a 21. a) pontja és a 24. § (3) bekezdés c) pontja szerinti adatigénylők az adatszolgáltatást közvetlen hozzáféréssel történő (on-line) teljesítési formaként is igényelhetik, mely kérelmek elbírálása a Nyilvántartó hatáskörébe tartozik.

Jogosultak köre

Magánszemélyek és jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek kérhetnek adatszolgáltatást a jogszabályi feltételek teljesülése esetén,

 • jog vagy jogos érdek érvényesítése érdekében, vagy
 • tudományos kutatás céljából természetes személyazonosító és járműazonosító adatok kivételével; vagy
 • közvélemény-kutatás és piackutatás céljára a jármű műszaki adataiból időbeli és területi bontásban; vagy
 • közvetlen üzletszerzés céljára a jármű műszaki adataiból időbeli és területi bontásban
Hol intézhető

Az adatszolgáltatás aláírással ellátott, írásbeli kérelem alapján igényelhető.

Egyedi adatszolgáltatás és adategyezőség ellenőrzése:

 • a járási hivataltól és – a Kormány által rendeletben kijelölt adatigénylő szervek által eseti jelleggel – a nyilvántartótól igényelhető.

Csoportos adatszolgáltatás, valamint az on-line (közvetlen hozzáféréssel történő) adatszolgáltatás:

 • a Nyilvántartótól (1475 Budapest Pf.: 367.)

Kapcsolat felvételi eljárás:

 • mind egyedi ügyekben, mind a járművek biztonsági visszahívása céljából az üzembentartók értesítése a Nyilvántartótól (1475 Budapest Pf.: 367.)

Az okmánytári alapiratokból másolat igényelhető:

 • a járási hivataltól

Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból adat igényelhető:

 • a járási hivataltól
Szükséges iratok

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét (telephelyét)
 • milyen adatok közlését kéri
 • az adatok felhasználásának célját és jogalapját
 • a kérelmező aláírását
 • engedély- és a parkolási igazolvány nyilvántartásból kért adatok esetén a járművezető, illetve a parkolási igazolvány használatára jogosult természetes személyazonosító adatait
 • járműnyilvántartásból kért tulajdonosi (üzembentartói) név- és címadatok esetén a jármű rendszámát és alvázszámát vagy a forgalmi rendszámát és gyártmány megnevezését
 • kapcsolat felvételi eljárás esetén a jármű egyedi azonosító adatát

A kérelemhez csatolandó iratok:

 • az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okirat
 • a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében:

 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát
 • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát
 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot

Az adatszolgáltatási kérelemben megjelölt célt nem kell igazolni, ha az

Költségek

A kérelemre indult adatszolgáltatási eljárásért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat igazoltan megfizesse.

A díj befizetése igazolható a banki átutalás másolatával vagy a feladóvevény fénymásolatával.

Egyedi azonosító (pl.: forgalmi rendszám, alvázszám alapján) alapján

 • egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja: 550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft
 • kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresés, értesítés díja személyenként
  700 Ft, de legalább 1 400 Ft
Csoportképző ismérvek alapján
 • egy eljárásban történő adatszolgáltatás esetén az előzetes tájékoztatás díja: 6 750 Ft
 • a tudományos, közvélemény- és piackutatás, valamint közvetlen üzletszerzés céljára történő adatszolgáltatás díja:

  Szolgáltatott tétel

  Ft/ tétel

  1-10 00

  55  Ft/tétel

  10 001-50 000

  40 Ft/tétel

  50 001-től

  34 Ft/tétel

  A fizetendő díj legkisebb mértéke: 10 000 Ft.

 • a csoportképző ismérvek alapján meghatározott személy vagy személyi kör kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresésének díja:

  Szolgáltatott tétel

  Ft/ tétel

  1-10 00

  190  Ft/tétel

  10 001-50 000

  175 Ft/tétel

  50 001-től

  162 Ft/tétel


  A fizetendő díj legkisebb mértéke: 15 000 Ft.

 Az okmánytárból szolgáltatott másolat kiadásának díja:

 • oldalanként 130 Ft, de legalább 260 Ft
 • másolat hitelesítésének díja oldalanként 29 Ft

A közúti közlekedési előéleti pontrendszer nyilvántartásból (adatszolgáltatás kizárólag saját adatokról kérhető):

 • ha a járművezető a tárgyévben erre irányuló kérelemmel még nem élt, akkor igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni
 • további kérelmekre történő adatszolgáltatás viszont már díjköteles, melynek összege 1250 Ft
További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

Ügyintézési idő

A kérelem beérkezésétől számított 21 nap.

Kivétel: vezetői engedély adatairól történő egyedi adatszolgáltatás kérelmezése esetén: a kérelem beérkezésétől számított 8 nap.

Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.
Sommás eljárásban 8 nap.
Teljes eljárásban 60 nap

Érdemes tudni

Az adatszolgáltatás teljesítésének lehetséges módjai:

 • on-line (közvetlen elektronikus hozzáférés a nyilvántartáshoz)
 • optikai adathordozó
 • papír alapon történő teljesítés

Kérelemre lehetőség van a közúti közlekedési nyilvántartásból az adatok letiltására, korlátozására. (adatletiltás)

Az érintett személy megtilthatja, korlátozhatja személyes adatainak szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás törvényen, nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi kötelezettségvállaláson alapul.
A személyes adatok szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot, illetőleg annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján írásban lehet megtenni a Nyilvántartónál, illetve a közlekedési igazgatási hatóságnál.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyazonosító adatait (születési hely, születési idő, anyja neve), sajátkezű aláírását és az alábbi nyilatkozatot:
„A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogommal élve nem járulok hozzá a nyilvántartásban tárolt személyes adataimnak a törvényben megjelölt célokon túl való felhasználásához, illetve …… célból történő kiadásához. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatomat írásban vagy szóban bármikor visszavonhatom.”
Meghatalmazás esetén a kérelemhez csatolni kell a képviselő részére adott eredeti meghatalmazást is.

A járműnyilvántartásból, illetve az engedély nyilvántartásból történő piackutatási, illetve direkt marketing célú adatkérések esetén nincs lehetőség a jármű tulajdonosok, üzembentartók, illetve járművezetők adatainak átadására.

Elektronikus ügyintézés

A kérelem elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Letölthető anyagok

Adatszolgáltatást kérő lap

Fogalmak
Adatszolgáltatás
A közúti közlekedési nyilvántartás
Járműazonosító adatok
Jogszabályok
  • 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendttarrtásról
  • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
  • 513/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról
  • a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről
  • 326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

  A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.