Adatszolgáltatás az úti okmányok nyilvántartásból
Jogosultak köre

Adat szolgáltatható az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén

 • természetes személy
 • jogi személy
 • jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére

az alábbi adatokról:

 • érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal
 • adott úti okmány birtokosának családi és az utónevéről, (ennek keretében születési családi és utónevéről)
 • adott úti okmány elveszetésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetve megkerülésének tényéről
 • törvény illetve az érintett hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult adatszolgáltatást kérhet az érintett arcképmásáról és saját kezű aláírásáról is, azonban ezen adatokat a személyazonosítást követően haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az érintett a további adatkezeléshez hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi.

A felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül is teljesíthető adatszolgáltatás az úti okmány okmányazonosítóját megjelölő kérelmező részére az úti okmány:

 • kiadásáról
 • cseréjéről
 • visszavonásáról
 • érvényességének tényéről
 • elvesztésének tényéről
 • eltulajdonításának tényéről
 • megsemmisülésének tényéről
 • találásának tényéről
 • megkerülésének tényéről
Hol intézhető

A magánútlevélre, szolgálati útlevélre és hajós szolgálati útlevélre vonatkozó adatszolgáltatás iránti kérelem benyújtható:

 • postai úton az alábbi címre:

Belügyminisztérium
Okmányfelügyeleti Főosztály
1476 Budapest, Pf.: 281.

 • személyesen:

bármelyik járási hivatalának kormányablakában vagy okmányirodájában.

Szükséges iratok

Az adatszolgáltatás iránti eljárás kérelemre indul:

Az adatszolgáltatás kérelemre, történik, a kérelemben – az előzőekben foglaltak szerint – meg kell jelölni, hogy milyen adatokra van szükség. Azon esetekben, amelyekben a felhasználás célját és jogalapját is igazolni kell, úgy a kérelemnek ezt is tartalmaznia kell (adott esetben mellékelt dokumentumként).

Költségek

Főszabály szerint az adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 • Ingyenes a nem hatósági bizonyítvány formájában történő adatszolgáltatás, ha
  • a kérelmező saját, az útlevélhatóság által nyilvántartott adatáról kér tájékoztatást
  • a törvényes képviselő a kiskorúra, a gyám a gyámoltra, a gondnok a gondnokoltra vonatkozóan kér adatszolgáltatást az útlevélhatóság által nyilvántartott adatokról
 • 2000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni
  • azért az adatért, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal
  • az úti okmány birtokosának családi és utónevéről
   is ideértve a születési családi és utónevet is) történő tájékoztatásért
  • az úti okmány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről történő tájékoztatásért
 • 2750 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:
  • az érintett személy arcképmásáról, vagy saját kezű aláírásáról szolgáltatott adatért.
 • 3000 forint illetéket kell fizetni az útlevélhatóság által nyilvántartott. adatokból történő hatósági bizonyítvány kiállításáért azzal a kivétellel, hogy a 18. életévüket be nem töltött személyek mentesülnek az általános tételű közigazgatási eljárási illeték megfizetése alól.

A szolgáltatás díját akkor is meg kell fizetni, ha :

 • az adatszolgáltatás sikertelen (a keresett személy vagy az úti okmány adatai az igénylő által megadott ismérvek alapján a nyilvántartásban nem találhatóak)
 • az adatszolgáltatásban közölt személyi adatok, illetőleg úti okmány adatok megegyeznek az igénylő által ismert adatokkal
 • az elkészült szolgáltatást az igénylő felhívás ellenére sem vette át

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 

Ügyintézési idő

Abban az esetben, ha az adatszolgáltatás iránti kérelemben hatósági bizonyítvány kiállítását nem kérik, az adatszolgáltatás ügyintézési határideje a kérelem beérkezését követő naptól számított 20 nap. Amennyiben az adatszolgáltatás iráni kérelemben hatósági bizonyítvány kiállítását kérik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 10 napon belül kell kiadni.

Elektronikus ügyintézés

A kérelem elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Jogszabályok
 • 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról
 • a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V.22.) Korm. rendelet
 • a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII.18.) BM rendelet
 • az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló15/2001. (VII.5.) BM rendelet

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.