Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyek tekintetében a bűnügyi nyilvántartó szerv jár el országos illetékességgel.

Jogosultak köre

Bármely természetes személy – állampolgárságtól függetlenül – jogosult hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet előterjeszteni.

Hol intézhető

A bizonyítvány iránti kérelem benyújtható:

 • postai úton
 • elektronikus úton- Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek Webes Ügysegéd alkalmazáson, valamint OkmányApp mobil applikáción keresztül igényelhetnek hatósági erkölcsi bizonyítványt;
  • - Telefonos Azonosítóval rendelkező ügyfelek telefonon keresztül igényelhetnek hatósági erkölcsi bizonyítványt (a 1818 számon hívható Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül).
 • személyesen a a bűnügyi nyilvántartó szerv ügyfélszolgálatán (1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A..) az alábbi ügyintézési időben , kizárólag előzetes időpontfoglalással (a 1818 számú Kormányzati Ügyfélvonalon): :
  hétfőtől - csütörtökig 8:00 és 16:30 között
  pénteken: 8:00-14:00 között
 • külföldről Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein személyes megjelenéssel lehet a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet előterjeszteni. A konzulátushoz benyújtott kérelemmel kapcsolatos eljárásért, valamint a konzuli hatóság által teljesített szolgáltatásért (pl. hiteles fordítás készítése) konzuli díjat kell fizetni. A díjat a konzulátusok egyedileg határozzák meg. Az elkészült hatósági erkölcsi bizonyítványok a kérelmet továbbító állam által meghatározott módon
  - papír formában, a Külügyminisztériumon keresztül, diplomáciai kézbesítés útján,
  vagy
  - elektronikus közokiratként, e-mail útján kerülnek kézbesítésre.

  A kiállított bizonyítvány átvehető:

  • a postai úton, az elektronikus úton, valamint a telefonon keresztül kérelmezett bizonyítvány kizárólag papír formában készül el és postai úton, tértivevényes küldeményként, a kérelemben megjelölt címen vehető át, ahol a bizonyítvány átvételére kizárólag a címzett jogosult;
  • a személyes megjelenéssel előterjesztett kérelemre kiállított, papír alapú bizonyítvány kizárólag személyesen a bűnügyi nyilvántartó szerv ügyfélszolgálatán vehető át,
  • a külföldön kérelmezett bizonyítvány kizárólag papír formában vehető át Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein.
  Szükséges iratok

  Az ügyintézéshez szükséges:

  • postai úton történő előterjesztés esetén a hiánytalanul kitöltött és aláírt „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”szükséges az eljárás megindításához;
  • személyes megjelenéssel előterjesztett kérelmezés esetén érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) és lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány) szükséges;
  Költségek

  A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes.

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 

 
Ügyintézési idő

A postai - és elektronikus úton (Webes Ügysegéd, OkmányApp, telefon) előterjesztett kérelmekre indult közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési ideje 8 nap.

Az ügyintézési időbe nem számít bele a postai úton történő kézbesítés ideje, valamint az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésének ideje.

A személyes megjelenéssel történő előterjesztés esetén az ügyintézési határidő 5 nap, azonban az esetek többségében a kiállítható bizonyítvány a kérelem benyújtásának napján átvehető.

 
Érdemes tudni

A bizonyítvány a kiállításától számított kilencven napig érvényes.

A bizonyítvány kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra. A bűnügyi nyilvántartó szerv hiteles fordítást nem készít.

Egy kérőlap alapján egy bizonyítvány kerül kiállításra. Minden további bizonyítvány kiállításához újabb kérőlap kitöltése, kérelem előterjesztése szükséges.

A bűnügyi nyilvántartó szerv a bizonyítványról másolatot, kivonatot nem készíthet.

 
Jogorvoslat

A hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos hatósági döntéssel szemben fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés bírósági felülvizsgálata kérhető, kizárólag jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntés közlésétől számított 30 napon belül. A kizárólagos illetékességgel bíró bíróság a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. A keresetlevelet a bűnügyi nyilvántartó szervnél kell benyújtani vagy részére ajánlott küldeményként postára adni (Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság, 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A.). A bírósági eljárás illetékköteles, azonban a felperest illeték feljegyzési jog illeti meg, amely alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél erre irányuló kérelmére tárgyalást tart.

 • közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdés a) pontja
 • a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdése, a 327. § (2) bekezdése és a 330. § (2) bekezdése
 • a per tárgyaláson történő elbírálása a Pp. 338. § (1) és (2) bekezdésére tekintettel kérhető
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja
Elektronikus ügyintézés

A hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikusan a Webes Ügysegéd alkalmazáson, valamint az OkmányApp mobil applikáción keresztül intézhető, illetve a telefonon keresztül történő kérelmezés esete is az elektronikus úton történő kérelmezések közé sorolandó.

Fogalmak
A hatósági erkölcsi bizonyítvány
 
Gyakran ismételt kérdések
Mit kell tenni, ha hibásan kitöltött kérőlapot küldtünk be?
Mit kell tenni, ha tévedésből mégis befizettük az illetéket vagy korábbi kérőlaphoz tartozó készpénz-átutalási megbízáson a 3100 forintot?
Mit tartalmaz a hatósági erkölcsi bizonyítvány?
Jogszabályok
 • 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 20/2009. (VI.19.) IRM rendelet a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól
 • 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.