Tájékoztató járműveket érintő termékvisszahívással kapcsolatos eljárásokhoz

A járműveket érintő termékvisszahívással kapcsolatos eljárások, „kampányok” szükségessége esetén a Nyilvántartótól kapcsolatfelvételi eljárás igényelhető.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 1. § (2) bekezdése fogalmazza meg azt, hogy a nyilvántartás célja azon adatok kezelése, amelyek a tulajdon védelméhez, a közúti közlekedés biztonságának elősegítéséhez és a hatósági okmányok közhitelességének biztosításához fűződő egyéni és közérdek érvényesítéséhez szükségesek.

A Kknyt. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint a kérelmező igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából a nyilvántartó az általa megjelölt személyt, személyi kört keresse meg, és tájékoztassa arról, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni.

A Kknyt. 2. § 8. pontja értelmében a Csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által, vagy jogszabályban meghatározott szempontok szerint képzett csoportba tartozó nyilvántartási adatok közlése, továbbá azon adatszolgáltatás, amely a kapcsolatfelvételi eljárást kezdeményező kérelem kapcsán, azzal összefüggésben, egyedi járműadatra vonatkozik.

A Kknyt. 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint a nyilvántartótól csoportos adatszolgáltatás, rendszeres adatszolgáltatás, járműéletút-adatszolgáltatás és – a Kormány által rendeletben az e törvény szerint adatigénylésre jogosult szervek közül kijelölt szervek eseti jellegű megkeresése esetén – egyedi adatszolgáltatás igényelhető.

A járműveket érintő termékvisszahívással kapcsolatos eljárásokhoz a Kknyt. mellett irányadó további jogszabályok:

  • 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről
  • a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet,
  • a személyes adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tpftv.)

A Tpftv. 2. § 11. pontja szerint a gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely terméket gyárt, vagy terméket terveztet vagy gyártat, és az adott terméket saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza.

A Tpftv. 2. § 15. pontja szerint az importőr: az Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó terméket hoz forgalomba az uniós piacon.

A Tpftv. 2. § 6. pontja alapján a forgalmazó: az a gyártótól vagy importőrtől eltérő természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki vagy amely terméket forgalmaz.

A Tpftv. 8.§ (1) bekezdése értelmében a gyártó, ha szükségesnek ítéli, a fogyasztók és a felhasználók egészségének és biztonságának érdekében elvégzi a forgalmazott termék mintájának felülvizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálja a termékre vonatkozó panaszokat, a nem megfelelő termékeket nyilvántartásba veszi, intézkedik az esetleges termékvisszahívásokról, és minden ilyen jellegű intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja a forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságot.

A Tpftv. 9. § (1) bekezdése alapján, ha a gyártó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban vagy a jogszabályokban foglalt előírásoknak, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni. A veszélyes terméket köteles a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint egyidejűleg tájékoztatni a piacfelügyeleti hatóságot az intézkedések szükségességének okáról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

A Tpftv. 12. § (1)-(2) bekezdései szerint az importőr, ha szükségesnek ítéli, a fogyasztók és a felhasználók egészségének és biztonságának érdekében elvégzi a forgalmazott termék mintájának felülvizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálja a termékre vonatkozó panaszokat, a nem megfelelő termékeket nyilvántartásba veszi, intézkedik az esetleges termékvisszahívásokról, és minden ilyen jellegű intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja a forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságot. Az importőr, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint veszélyes termék esetén egyidejűleg tájékoztatni a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot az intézkedések szükségességének okáról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

A Tpftv. 14. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, továbbá veszélyes termék esetében egyidejűleg köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a gyártót, az importőrt, továbbá tájékoztatnia kell a piacfelügyeleti hatóságot is, megjelölve az intézkedések szükségességének okát, a megtett intézkedéseket, valamint azok eredményét.

A Tpftv. rendelkezéseivel összhangban a termékvisszahívás céljára a Kknyt. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kapcsolatfelvételi eljárás biztosított.

A Kknyt. 27. §- a értelmében a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Egyedi azonosító alapján (pl. alvázszám) a kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresés, értesítés díja személyenként 700 Ft, de legalább 1400 Ft.

A kapcsolatfelvételi eljárás során a Nyilvántartó a kérelmezővel előzetesen egyeztetett tájékoztató levelet küld a rendelkezésére bocsátott járműazonosító adat (alvázszám) alapján a nyilvántartásból leválogatott forgalmi engedély szerinti üzembentartó (üzembentartó-tulajdonos) címére (lakcímre, székhelyre, vagy telephelyre) abba az esetben, ha a leválogatás időpontjában az adott jármű forgalomban van, vagy azt a forgalomból ideiglenesen kivonták. A tájékoztató levél sima postai küldeményként kerül kiküldésre, melyhez szervizlista mellékelhető.

A kapcsolatfelvételi levélben a kérelmezőnek a jármű tulajdonosát/üzembentartóját a szerviz címéről és elérhetőségéről van lehetősége tájékoztatni, továbbá arról, hogy milyen célból, milyen műszaki probléma felmerülése miatt kezdeményezték a kapcsolatfelvételi eljárást.

A forgalomból átmeneti időszakra (a jármű 2016. január 1-jét megelőző vagy külföldön történt eltulajdonítása, külföldre történő értékesítése, muzeális előminősítése, versenyjárművé történő átalakítása, illetve a külföldi fegyveres erő állományának tagja magyarországi szolgálati helye megszűnése, valamint külföldre történő letelepedése vagy tartós külföldi tartózkodása esetén) és a bontási átvételi igazolással végleg kivont járműveknél a Nyilvántartó nem postáz az utolsó nyilvántartás szerinti üzembentartónak levelet.