Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere

A Magyarország területén élő és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgár köteles lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (a lakó-, illetve a tartózkodási hely bejelentése a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés). Ha a lakcímbejelentésre költözéssel összefüggésben kerül sor, a bejelentést a beköltözéstől vagy a kiköltözéstől számított 3 munkanapon belül kell megtenni.

Jogosultak köre

Jogosult lakcímigazolványra a Magyarországon élő:

 • magyar állampolgár
 • huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy
 • menekültként elismert személy
 • oltalmazottként elismert személy
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy
Hol intézhető

A lakcímbejelentés és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető:

Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő, az alábbi esetek kivételével: 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • a jegyzőnél vagy járási hivatal kormányablakában vagy okmányirodájában
 • lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva
 • elektronikus kapcsolattartás útján, valamint elektronikus ügyintézési ponton előterjesztett kérelem esetén a polgár választása szerint személyesen a járási hivatalnál, vagy a lakóhelyre, tartózkodási helyre vagy egyéb címre postázva
Szükséges iratok

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
 • lakcímbejelentést a jogszabályban előírt adattartamú bejelentő lapon kell teljesíteni
 • A bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek és a jogszabályban meghatározott esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia. Szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani.
 • ha a lakcímbejelentéssel érintett ingatlannak több szállásadója van, a szállásadók hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja. Az írásbeli nyilatkozatot be kell nyújtani az eljáró hatóságnak.

(Lakcímbejelentő lap díjmentesen beszerezhető a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől, valamint bármely járási hivatalnál.)

 • előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni

Ha a lakcímbejelentési eljárás során a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezett vagy a szállásadó írásképtelen vagy írástudatlan, az eljáró hatóság a lakcímbejelentő lapon a bejelentő aláírásánál vagy a szállásadó aláírásánál az „írásképtelen” megjelölést tünteti fel.

Elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján az alábbi esetekben teljesíthető a lakcímbejelentés:

 • a bejelentő a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy annak egyedüli haszonélvezője,
 • a szállásadó a lakcímbejelentéshez előzetesen hozzájárult, vagy hozzájárulását a rendelkezési nyilvántartásban tette meg,
 • a bejelentő csatolja a szállásadó hozzájárulását, illetve több szállásadó esetén a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó nyilatkozatát a többi szállásadó hozzájárulásáról,
 • a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja és az okiratot az elektronikus kapcsolattartás útján teljesített lakcímbejelentéshez csatolja.

Az elektronikus kapcsolattartás útján történő lakcímbejelentés megtételére a Személyre szabott Ügyintézési Felületen kerülhet sor.

Elektronikus ügyintézési ponton a lakcímbejelentés akkor teljesíthető, ha

 • a bejelentő a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy egyedüli haszonélvezője,
 • szállásadóként a lakás tulajdonosa, haszonélvezője a lakcímbejelentéshez elektronikus úton – előzetesen vagy a rendelkezési nyilvántartásbanhozzájárult.

A bejelentő a lakcímbejelentést kizárólag saját maga tekintetében teljesítheti.

Az előző lakcímigazolványt leadhatja személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján bármely járási hivatalnál, vagy személyes megjelenés nélkül, postai úton az eljárás megindításának helyes szerint illetékes járási hivatalnak címezve.

Személyes eljárás keretében, amennyiben a polgár tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal igazolta magát, a hatóság a tároló elemen a lakcímadatot annak nyilvántartásba vételével egyidejűleg rögzíti.

Ha a polgár a lakcímbejelentési eljárást elektronikus kapcsolattartás útján, valamint elektronikus ügyintézési ponton indította meg, vagy ha a lakcímbejelentési eljárás időpontjában nem tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal igazolta magát, vagy a lakcímadat rögzítésének átmeneti jellegű műszaki vagy technikai akadálya áll fenn, a lakcímadatot utólagosan, a polgár kérelmére kell rögzíteni a tároló elemen.

Költségek

A lakóhely bejelentése és ennek nyomán a lakcímigazolvány kiállítása illetékmentes.

További információ
1818
1818@1818.hu
Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő – ha a kérelem hiánytalan és a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott 8 nap, ellenkező esetben az ügyintézés határideje 60 nap.

A lakcímigazolvány személyes megjelenés esetén, amennyiben lehetőség van rá, azonnal átvehető az okmányirodában.

A lakcímigazolvány elektronikus kapcsolattartás útján valamint elektronikus ügyintézési ponton előterjesztett kérelem esetén a polgár választása szerint személyesen a járási hivatalnál, vagy a lakóhelyre, tartózkodási helyre vagy egyéb címre postázva vehető át.

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

Érdemes tudni

A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs.

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha:

 • az abba bejegyzett adatok megváltoztak
 • megrongálódott
 • elveszett, eltulajdonították
 • hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel, vagy azt nem a kiállításra jogosult szerv állította ki
 • megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság
 • a polgár meghalt

Ha jogszabály valamely jogosultság vagy kötelezettség tekintetében eltérően nem rendelkezik, ellenkező bizonyításig a polgár életvitelszerű lakáshasználata helyének a bejelentett lakóhelyét kell tekinteni, ha tartózkodási hely bejelentésére nem került sor. A külföldön élő magyar állampolgár életvitelszerű lakáshasználata helyének a bejelentett külföldi lakóhelyét kell tekinteni.

Elektronikus ügyintézés

A lakóhely megváltozását elektronikus úton is bejelentheti a Személyre szabott Ügyintézési Felületen.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Lakcímigazolvány célja
Személyi azonosító
Lakóhely
Tartózkodási hely
Lakcímbejelentési kötelezettség
Szállásadó
Lakcím nélküli polgár
Fiktív lakcím
Lakcím érvénytelenítése
Hajléktalan polgár
Lakcímigazolvány adattartalma
Lakcímigazolvány érvénytelensége
Hivatalból induló eljárás
Jogosultság megszűnése
Gyakran ismételt kérdések
Változott-e a lakcímbejelentés rendje?
Személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban melyik járási hivatal adja ki a lakcímigazolványt?
Akinek hatósági igazolványa van, kell-e lakcímigazolványt kérnie?
Jogszabályok
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.