Első lakcímbejelentés
Jogosultak köre

Jogosult lakcímigazolványra:

a Magyarországon élő

 • magyar állampolgár
 • huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy
 • menekültként elismert személy
 • oltalmazottként elismert személy
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

a külföldön élő

 • magyar állampolgár
Hol intézhető

Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető:

 • a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél, illetve személyesen, vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás vagy elektronikus ügyintézési pont útján bármely járási hivatalnál
 • magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár esetében személyesen, vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján bármely járási hivatalnál
 • a fentitől eltérő esetben a külföldön élő magyar állampolgár bármely járási hivatalnál, a hivatásos konzuli tisztviselőnél vagy a nyilvántartást kezelő szervnél terjesztheti elő kérelmét.

Lakcímigazolvány kiadása első alkalommal hivatalból történik:

 • magyar állampolgárságú újszülött esetében a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében (Budapest Főváros Kormányhivatala)
 • a honosított polgár esetében (Budapest Főváros Kormányhivatala)
 • huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy esetében (lakóhely szerint illetékes járási hivatal)
 • oltalmazott jogállású személy esetében (lakóhely szerint illetékes járási hivatal)
 • menekült jogállású személy esetében (lakóhely szerint illetékes járási hivatal)
 • külföldi letelepedési nyilatkozattal összefüggő lakcím ügyben annál a járási hivatalnál, amelynél az eljárást az ügyfél megindítja, a konzuli tisztviselőnél megindított eljárásban az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál
 • magyar állampolgár esetében – ha a nyilvántartásban nem szerepel – a magyar állampolgárság nyilatkozattal történő megszerzésével, valamint a magyar állampolgárság fennállásának igazolásával összefüggésben, az állampolgársági ügyekben eljáró szervnél
 • magyar állampolgár esetében – ha a nyilvántartásban nem szerepel – és amennyiben a külföldön történt születését, házasságkötését, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatát a hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezte, a hazai anyakönyvezést végző hatóságnál
 • külföldön élő magyar állampolgár esetében – ha a nyilvántartásban nem szerepel – és amennyiben kéri a nyilvántartásba vételét, nyilvántartásba vételét követően az eljáró járási hivatalnál, vagy konzuli tisztviselőnél előterjesztett kérelem esetén a nyilvántartást kezelő szervnél
 • magyar állampolgár esetében – ha a nyilvántartásban nem szerepel – a magánútlevél iránti kérelem előterjesztését követően, ha Magyarországon élő magyar állampolgárként kerül nyilvántartásba vételre Budapest Főváros Kormányhivatalánál, ha külföldön élő magyar állampolgárként kerül nyilvántartásba vételre a nyilvántartást kezelő szervnél

Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján, továbbá elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján, valamint elektronikus ügyintézési ponton terjeszthető elő.

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • személyesen a jegyzőnél, vagy a járási hivatal kormányablakában vagy okmányirodájában
 • a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva.
 • elektronikus kapcsolattartás, valamint elektronikus ügyintézési pont útján előterjesztett kérelem esetén a polgár választása szerint személyesen a járási hivatalnál, vagy a lakóhelyre, tartózkodási helyre vagy egyéb címre postázva
Speciális esetek az elkészült lakcímigazolvány átvételében  
Szükséges iratok

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
 • lakcímbejelentést a jogszabályban előírt adattartamú bejelentő lapon kell teljesíteni
 • a bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek, és a jogszabályban meghatározott esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia, szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani
 • ha a lakcímbejelentéssel érintett ingatlannak több szállásadója van, a szállásadók hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja. Az írásbeli nyilatkozatot be kell nyújtani az eljáró hatóságnak.

Ha a lakcímbejelentési eljárás során a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezett vagy a szállásadó írásképtelen vagy írástudatlan, az eljáró hatóság a lakcímbejelentő lapon a bejelentő aláírásánál vagy a szállásadó aláírásánál az „írásképtelen” megjelölést tünteti fel.

Első lakcímigazolvány kiállításához szükséges további okmányok:

 • bevándorlási engedély
 • huzamos tartózkodási jogosultságot igazoló okmány
 • menekültkénti elismerésről szóló határozat
 • oltalmazottkénti elismerésről szóló határozat

Elektronikus kapcsolattartás útján történő lakcímbejelentés esetén:

Elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján az alábbi esetekben teljesíthető a lakcímbejelentés:

 • a bejelentő a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy annak egyedüli haszonélvezője,
 • a szállásadó a lakcímbejelentéshez előzetesen hozzájárult, vagy hozzájárulását a rendelkezési nyilvántartásban tette meg,
 • a bejelentő csatolja a szállásadó hozzájárulását, illetve több szállásadó esetén a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó nyilatkozatát a többi szállásadó hozzájárulásáról,
 • a bejelentő olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja és az okiratot az elektronikus kapcsolattartás útján teljesített lakcímbejelentéshez csatolja.

A lakcímbejelentést elektronikus kapcsolattartás útján teljesítheti a bejelentő, a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott is, a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – csatolni szükséges.

Magyar állampolgár külföldről történő hazatérésének elektronikus úton történő bejelentése akkor teljesíthető, ha:

 • a személyi- és lakóhely adatait igazoló okiratokat, nyilatkozatokat csatolja,
 • az elektronikus lakcímbejelentésre vonatkozó feltételeket teljesíti.

A külföldről történő hazatérést elektronikus kapcsolattartás útján teljesítheti a bejelentő és a törvényes képviselő is. Az eljárás során a polgár személyi adatait magyar hatóság által kiállított anyakönyvi kivonattal, nőtlen vagy hajadon családi állapotát személyes nyilatkozattal igazolni szükséges.

Az elektronikus kapcsolattartás útján történő lakcímbejelentés és külföldről történő hazatérés bejelentés megtételére a Személyre szabott Ügyintézési Felületen kerülhet sor.

Elektronikus ügyintézési ponton a lakcímbejelentés akkor teljesíthető, ha

 • a bejelentő a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy egyedüli haszonélvezője;
 • szállásadóként a lakás tulajdonosa, haszonélvezője a lakcímbejelentéshez elektronikusan úton – előzetesen vagy a rendelkezési nyilvántartásban – hozzájárult.

A bejelentő a lakcímbejelentést kizárólag saját maga tekintetében teljesítheti.

Az előző lakcímigazolványt – amennyiben rendelkezik vele- leadhatja személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján bármely járási hivatalnál, vagy személyes megjelenés nélkül, postai úton az eljárás megindításának helyes szerint illetékes járási hivatalnak címezve.

Személyes eljárás keretében, amennyiben a polgár tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal igazolta magát, a hatóság a tároló elemen a lakcímadatot annak nyilvántartásba vételével egyidejűleg rögzíti.

Ha a polgár a lakcímbejelentési és a külföldről történő hazatérés bejelentése eljárást elektronikus kapcsolattartás útján indította meg, vagy ha az eljárás időpontjában nem tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal igazolta magát, vagy a lakcímadat rögzítésének átmeneti jellegű műszaki vagy technikai akadálya áll fenn, a lakcímadatot utólagosan, a polgár kérelmére kell rögzíteni a tároló elemen.

Költségek

A lakóhely bejelentése és a külföldről történő hazatérés bejelentése és ennek nyomán a lakcímigazolvány kiállítása illetékmentes.

További információ
1818
1818@1818.hu
Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő – ha a kérelem hiánytalan és a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott 8 nap, ellenkező esetben az ügyintézés határideje 60 nap.

 • A lakcímigazolvány személyes megjelenés esetén, amennyiben lehetőség van rá, azonnal átvehető az okmányirodában.
 • A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidő 30 nap.
 • A lakcímigazolvány elektronikus kapcsolattartás útján, valamint elektronikus ügyintézési ponton előterjesztett kérelem esetén a polgár választása szerint személyesen a járási hivatalnál, vagy a lakóhelyre, tartózkodási helyre vagy egyéb címre postázva vehető át.

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

Érdemes tudni

A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs.

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha:

 • az abba bejegyzett adatok megváltoztak
 • megrongálódott
 • elveszett, eltulajdonították
 • hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel
 • megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság
 • a polgár meghalt

A Magyarország területén élő és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgár köteles lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A tartózkodási hely címe bejelenthető (a lakó-, illetve a tartózkodási hely bejelentése a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés), vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26/A. §-ban meghatározottak szerint valamely jogosultság feltételeként bejelentendő.

Ha jogszabály valamely jogosultság vagy kötelezettség tekintetében eltérően nem rendelkezik, ellenkező bizonyításig a polgár életvitelszerű lakáshasználata helyének a bejelentett lakóhelyét kell tekinteni, ha tartózkodási hely bejelentésére nem került sor. A külföldön élő magyar állampolgár életvitelszerű lakáshasználata helyének a bejelentett külföldi lakóhelyét kell tekinteni.

Elektronikus ügyintézés

A lakcímbejelentést elektronikus úton is előterjesztheti a Személyre szabott Ügyintézési Felületen.

Letölthető anyagok

Kérelem a szülő(k) / törvényes képviselő(k) adatainak feltüntetése (módosítása, törlése) iránt

Fogalmak
Lakcímigazolvány célja
Személyi azonosító
Lakóhely
Tartózkodási hely
Lakcímbejelentési kötelezettség
Szállásadó
Lakcím nélküli polgár
Fiktív lakcím
Lakcím érvénytelenítése
Hajléktalan polgár
Lakcímigazolvány adattartalma
Lakcímigazolvány érvénytelensége
Hivatalból induló eljárás
Jogosultság megszűnése
Gyakran ismételt kérdések
Változott-e a lakcímbejelentés rendje?
Személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban melyik járási hivatal adja ki a lakcímigazolványt?
Akinek hatósági igazolványa van, kell-e lakcímigazolványt kérnie?
Jogszabályok
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.