Tartózkodási hely változása miatti lakcímigazolvány csere

A tartózkodási hely címe bejelenthető (a lakó-, illetve a tartózkodási hely bejelentése a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés), vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26/A. §-ban meghatározottak szerint valamely jogosultság feltételeként bejelentendő. Ha a lakcímbejelentésre költözéssel összefüggésben kerül sor, a bejelentést a beköltözéstől vagy a kiköltözéstől számított 3 munkanapon belül kell megtenni.

Ha a polgár a tartózkodási helyét bejelentette, a tartózkodási hely megszüntetését köteles bejelenteni.

A tartózkodási helyet annak létesítésétől számított öt éven belül ismételten be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszűnik.

Jogosultak köre

Jogosult lakcímigazolványra:

a Magyarországon élő

 • magyar állampolgár
 • huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy
 • menekültként elismert személy
 • oltalmazottként elismert személy
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

a külföldön élő

 • magyar állampolgár
Hol intézhető

Tartózkodási hely címének bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető:

 • személyesen az új tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél, illetve bármely járási hivatalnál.
 • elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás vagy elektronikus ügyintézési pont útján bármely járási hivatalnál

Tartózkodási hely megszüntetésének újabb tartózkodási hely létesítése nélkül történő bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető:

 • személyesen a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál
 • elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás vagy elektronikus ügyintézési pont útján bármely járási hivatalnál

Lakóhely megváltozásának és tartózkodási helynek újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetése egyidejűleg kérelmezhető:

 • személyesen az új lakóhely szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál
 • elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás elektronikus ügyintézési pont útján bármely járási hivatalnál
Tartózkodási hely címének bejelentése személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő, az alábbi esetek kivételével:

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • a jegyzőnél vagy járási hivatal kormányablakában vagy okmányirodájában
 • lakóhelyre vagy tartózkodási helyre, illetve külföldön élő magyar állampolgár esetében a külképviseletre postázva
 • elektronikus kapcsolattartás, valamint elektronikus ügyintézési ponton útján előterjesztett kérelem esetén a polgár választása szerint személyesen a járási hivatalnál, vagy a lakóhelyre, tartózkodási helyre vagy egyéb címre postázva
Szükséges iratok

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
 • lakcímbejelentést a jogszabályban előírt adattartamú bejelentő lapon kell teljesíteni
 • A bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek, és a jogszabályban meghatározott esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia. Szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani

  (Lakcímbejelentő lap díjmentesen beszerezhető a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől, illetve a járási hivataltól.)

 • az előző lakcímigazolvány, melyet le kell adni

Ha a lakcímbejelentési eljárás során a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezett vagy a szállásadó írásképtelen vagy írástudatlan, az eljáró hatóság a lakcímbejelentő lapon a bejelentő aláírásánál vagy a szállásadó aláírásánál az „írásképtelen” megjelölést tünteti fel.

Elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján az alábbi esetekben teljesíthető a lakcímbejelentés:

 • a bejelentő a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy annak egyedüli haszonélvezője,
 • a szállásadó a lakcímbejelentéshez előzetesen hozzájárult, vagy hozzájárulását a rendelkezési nyilvántartásban tette meg,
 • a bejelentő csatolja a szállásadó hozzájárulását, illetve több szállásadó esetén a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó nyilatkozatát a többi szállásadó hozzájárulásáról,
 • a bejelentő olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja és az okiratot az elektronikus kapcsolattartás útján teljesített lakcímbejelentéshez csatolja.

Az elektronikus kapcsolattartás útján történő lakcímbejelentés megtételére a Személyre szabott Ügyintézési Felületen kerülhet sor.

Elektronikus ügyintézési ponton a lakcímbejelentés akkor teljesíthető, ha

 • a bejelentő a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy egyedüli haszonélvezője,
 • szállásadóként a lakás tulajdonosa, haszonélvezője a lakcímbejelentéshez elektronikusan úton – előzetesen vagy a rendelkezési nyilvántartásban – hozzájárult.
A bejelentő a lakcímbejelentést kizárólag saját maga tekintetében teljesítheti.

Az előző lakcímigazolványt leadhatja személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján bármely járási hivatalnál, vagy személyes megjelenés nélkül, postai úton az eljárás megindításának helyes szerint illetékes járási hivatalnak címezve.

Személyes eljárás keretében, amennyiben a polgár tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal igazolta magát, a hatóság a tároló elemen a lakcímadatot annak nyilvántartásba vételével egyidejűleg rögzíti.

Ha a polgár a lakcímbejelentési eljárást elektronikus kapcsolattartás útján, valamint elektronikus ügyintézési ponton indította meg, vagy ha a lakcímbejelentési eljárás időpontjában nem tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal igazolta magát, vagy a lakcímadat rögzítésének átmeneti jellegű műszaki vagy technikai akadálya áll fenn, a lakcímadatot utólagosan, a polgár kérelmére kell rögzíteni a tároló elemen.

Költségek

A tartózkodási hely bejelentése és ennek nyomán a lakcímigazolvány kiállítása illetékmentes.

További információ
1818
1818@1818.hu
Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő – ha a kérelem hiánytalan és a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott 8 nap, ellenkező esetben az ügyintézés határideje 60 nap.

A lakcímigazolvány személyes megjelenés esetén, amennyiben lehetőség van rá, azonnal átvehető az okmányirodában.

A lakcímigazolvány elektronikus kapcsolattartás vagy elektronikus ügyintézési pont útján előterjesztett kérelem esetén a polgár választása szerint személyesen a járási hivatalnál, vagy a lakóhelyre, tartózkodási helyre vagy egyéb címre postázva vehető át.

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

Érdemes tudni

A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs.

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha:

 • az abba bejegyzett adatok megváltoztak
 • megrongálódott
 • elveszett, eltulajdonították
 • hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel, vagy azt nem a kiállításra jogosult szerv állította ki
 • megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság
 • a polgár meghalt

Ha jogszabály valamely jogosultság vagy kötelezettség tekintetében eltérően nem rendelkezik, ellenkező bizonyításig a polgár életvitelszerű lakáshasználata helyének a bejelentett lakóhelyét kell tekinteni, ha tartózkodási hely bejelentésére nem került sor. A külföldön élő magyar állampolgár életvitelszerű lakáshasználata helyének a bejelentett külföldi lakóhelyét kell tekinteni.

Jogszabály valamely jogosultság adott hellyel összefüggő gyakorlása, szolgáltatás igénybevétele, kötelezettség teljesíthetősége vagy más joghatás feltételeként előírhatja a tartózkodási hely bejelentését, vagy az életvitelszerű ottlakás tényének egyéb módon való igazolását.

Elektronikus ügyintézés

Tartózkodási hely változását elektronikusan is bejelentheti a Személyre szabott Ügyintézési Felületen.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Lakcímigazolvány célja
Személyi azonosító
Lakóhely
Tartózkodási hely
Lakcímbejelentési kötelezettség
Szállásadó
Lakcím nélküli polgár
Fiktív lakcím
Lakcím érvénytelenítése
Hajléktalan polgár
Lakcímigazolvány adattartalma
Lakcímigazolvány érvénytelensége
Hivatalból induló eljárás
Jogosultság megszűnése
Gyakran ismételt kérdések
Változott-e a lakcímbejelentés rendje?
Személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban melyik járási hivatal adja ki a lakcímigazolványt?
Akinek hatósági igazolványa van, kell-e lakcímigazolványt kérnie?
Jogszabályok
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.