Érvényességi idő lejárta
Jogosultak köre

Állandó személyazonosító igazolvány a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó,

 • magyar állampolgárnak,
 • huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek adható.

A személyazonosító igazolványra jogosult személyi kör tekintetében fontos változás, hogy 2016. január 1-jétől a külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak személyazonosító igazolvány igénylésére.


Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel.

Köteles továbbá állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, a menekült és az oltalmazott jogállású személy.

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett és a kiskorú polgár személyazonosító igazolványának kiadásával, használatával, birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a törvényes képviselőt terhelik.

Hol intézhető

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhető:

 • bármely járási hivatalnál
 • Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt kormányhivatal)
 • a nyilvántartást kezelő szervnél
 • a konzuli tisztviselőnél, ha az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelmet a magyar állampolgár terjeszti elő.

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező személyes megjelenésre köteles. A járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal előtt személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott – és erről a tényről orvosi igazolással rendelkező – kérelmező adatait – kérésére - a hatóság a kérelmező lakóhelyén vagy tartózkodási helyén rögzíti.

A kérelmezőnek a kérelmet saját kezűleg kell aláírnia.

Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél helyett törvényes képviselője jár el.

Cselekvőképtelen kiskorú kérelmező esetén az eljáró törvényes képviselő személyazonosságát ellenőrizni szükséges.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú jogosultat a személyazonosító igazolvány kiadása ügyében megilleti az eljárási képesség.

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • a járási hivatalban, Budapest Főváros Kormányhivatalánál, – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél,
 • konzuli tisztviselőnél,
 • postai úton.

A postai úton át nem vett okmányt  a kérelmező, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja veheti át a kérelmező által az eljárás során a személyazonosító igazolvány kézbesítésére megjelölt cím szerint illetékes járási hivatalban.

Lehetőség van arra is, hogy a magyar állampolgár Magyarországon kérelmezett állandó személyazonosító igazolványa konzuli tisztviselőnél, valamint a konzuli tisztviselőnél kérelmezett okmány a polgár választása szerinti másik konzuli tisztviselőnél kerülhessen átadásra. Továbbá a konzuli tisztviselőnél kérelmezett állandó személyazonosító igazolvány Magyarországon, postai úton kézbesítésre vagy személyesen a járási hivatalban is átadásra kerülhet.

Csak a járási hivatalban, Budapest Főváros Kormányhivatalánál, illetve – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél vehető át a kész okmány, ha a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.

A konzuli tisztviselőnél kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt, ha a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.

Állandó személyazonosító igazolvány elektronikus ügyintézési ponton (KIOSK) az alábbi szabályok szerint kérelmezhető:

Önállóan eljárásra jogosult, ujjnyomatadásra képes, magyar állampolgár érvényességi idő lejárta, valamint ujjnyomatnak az okmány tároló elemén történő rögzítése céljából kérelmezheti KIOSK-on az állandó személyazonosító igazolvány kiállítását.

A KIOSK-on benyújtott, állandó személyazonosító igazolvány kiállítására vonatkozó kérelem során ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítására nem kerülhet sor,

Az ügyfél választja ki, hogy az állandó személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos kérelme ügyében mely járási hivatal vagy Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal) járjon el,

KIOSK-on előterjesztett kérelem nyomán kiállított állandó személyazonosító igazolvány személyes átadására eredményes automatizált ujjnyomat összevetést követően a járási hivatalban vagy a kijelölt kormányhivatalban kerül sor,

Az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN-kód létrehozásához szükséges aktiváló PIN-kód és a regisztrációs kód, valamint a PUK kód belföldön postai úton, könyvelt küldeményként a kérelmező lakóhelyére vagy tartózkodási helyére kerül megküldésre.

Az elektronikus ügyintézési pont esetén az állandó személyazonosító igazolványon a név nemzetiségi nyelven, származási hely vagy vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám feltüntetésére, valamint 70 év felett 10 éves érvényességi idejű okmány igénylésére nincs lehetőség.

Felhívjuk a figyelmét, hogy állandó személyazonosító igazolványa átvételére – az átvételre való felhívást követő – 60 napon belül van lehetősége a járási hivatalban, Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy a nyilvántartást kezelő szervnél, ezt követően a hatóság az állandó személyazonosító igazolványt átvétel hiányában érvényteleníti és selejtezi.

Szükséges iratok

A kérelmezőnek a személyazonosságát igazolnia szükséges. Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, akkor az igazoláshoz ezt felhasználhatja.

Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a személyazonosságát egyéb módon igazolnia szükséges. Az igazoláshoz felhasználható különösen:

 • a menekült, az oltalmazott jogállású és a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező kérelmező esetén a bevándorlási engedély, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okirat, a huzamos tartózkodási jogosultságot igazoló okmánya,
 • a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező esetén – ha első személyazonosító igazolvánnyal történő ellátására kerül sor – olyan fénykép, amelynek hátoldalán a menekültügyi hatóság feltüntette a kérelmező menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági határozatának számát, továbbá a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságot bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolta.

Kiskorú ügyfél esetén, a helyette eljáró törvényes képviselőjének igazolnia szükséges a saját személyazonosságát (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezető engedély)

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a törvényes képviselőnek igazolnia szükséges:

 • a törvényes képviseletet jogerős bírósági vagy végleges gyámhatósági határozattal,
 • személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel saját személyazonosságát.

Elektronikus ügyintézési ponton okirat benyújtására nincs lehetőség.

Költségek

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetékmentes.

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

Ügyintézési idő

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott– 8 nap, egyéb esetekben 20 nap.

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve hatósághoz érkezésének napjáról.

Érdemes tudni

2021. augusztus 2. napját követően kizárólag tároló elemet tartalmazó okmány adható ki. A tároló elem tartalmazza birtokosának arcképét és 2 ujjnyomatát, ezért a 6. életévét betöltött polgár – jogszabályban meghatározott kivétellel – köteles állandó személyazonosító igazolványa kiadásához ujjnyomatot adni. A jövőben nem lesz lehetőség az ujjnyomat adásának visszautasítására.

A tároló elem a 2021. augusztus 2-án és azt követően igényelt állandó személyazonosító igazolványok esetén kötelezően tartalmazza a polgár ujjnyomatát, ez alól csak azon személy kivétel, aki:

  • a 6. életévét nem töltötte be,
  • ujjnyomat adására ideiglenesen fizikailag képtelen (átmeneti), vagy
  • ujjnyomat adására fizikailag képtelen (végleges).

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama, ha a jogosult

 • a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,
 • a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,
 • a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-án jár le.

A 70. életévet betöltött jogosult – huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy, menekült és oltalmazott jogállású személy kivételével – kérheti, hogy részére a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra.

A kiállítás napjától számított 1 éves érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolványt kell kiállítani azon polgár részére, aki az ujjnyomat adására ideiglenesen fizikailag képtelen.

A huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy állandó személyazonosító igazolványát a jogszabályban meghatározott érvényességi idővel, de legfeljebb a letelepedési engedélyébe, ideiglenes letelepedési engedélyébe, nemzeti letelepedési engedélyébe, EK letelepedési engedélyébe, ideiglenes tartózkodási kártyájába, nemzeti tartózkodási kártyájába, illetve EU tartózkodási kártyájába bejegyzett érvényességi idővel kell kiállítani.

A menekült vagy oltalmazott jogállású személy állandó személyazonosító igazolványát a menekültkénti vagy oltalmazottkénti státuszról rendelkező döntés meghozatalának napjától számított 4 évre kell kiállítani.

Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú igazolványuk érvényességének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg.

A büntetés-végrehajtási intézetből szabadult személynek a fogvatartás ideje alatt lejárt, valamint a szabadulást követő tizenöt napon belül lejáró személyazonosító igazolványa a szabadulást követő kilencven napig érvényes.
A szabadulás időpontja a büntetés-végrehajtási intézet által kiállított szabadulási igazolással igazolható.
A meghosszabbodott érvényességi időt a nyilvántartásba nem kell bejegyezni és az okmányon nem kell feltüntetni.

Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal. Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap. Az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig az ideiglenes személyazonosító igazolvány ismételten kiadható.

Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító igazolvány abban az esetben is, ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott.

Ha az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje lejár vagy a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott, az ideiglenes személyazonosító igazolvány leadható bármely járási hivatalnál, a kijelölt kormányhivatalnál, a konzuli tisztviselőnél és – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél.

2021. augusztus 2. napjától az állandó személyazonosító igazolvány a magyar állampolgár kérelmére – az elektronikus anyakönyvbe történt bejegyzés, ennek hiányában a polgár kérelmében foglaltak alapján – tartalmazza a polgár származási helyét.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok
Személyazonosító igazolvány adattartalma
Tároló elem
A személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó kódok
Személyazonosító igazolvány cseréje
Személyazonosító igazolvány fajtái
Személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadása
Személyazonosító igazolvány kérelem aláírása
Személyazonosító igazolvány leadása találás esetén
Személyazonosító igazolvány leadása
Személyazonosító igazolvány leadása halál esetén
Személyazonosító igazolvány leadása szabadságvesztés esetén
Át nem vett személyazonosító igazolvány
Személyazonosító igazolvány visszavonása
Személyazonosító igazolvány érvénytelensége
Áttétel
Ellenőrzések az eljárás során
Döntések
A személyazonosító igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok
Nemzetiségi személyazonosító igazolvány kiállítása
Gyakran ismételt kérdések

Mit kell tudni a személyazonosító igazolvány ügyintézésről?

Jogszabályok
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.