Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés
Jogosultak köre

Állandó személyazonosító igazolvány a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó,

 • magyar állampolgárnak,
 • bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személynek adható.

A személyazonosító igazolványra jogosult személyi kör tekintetében fontos változás, hogy 2016. január 1-jétől a külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak személyazonosító igazolvány igénylésére.

Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel.

Köteles továbbá állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy.

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett és a kiskorú polgár személyazonosító igazolványának kiadásával, használatával, birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a törvényes képviselőt terhelik.

Hol intézhető

Állandó személyazonosító igazolvány kiadása személyesen kérelmezhető:

 • bármely járási hivatalnál
 • Budapest Főváros Kormányhivatalánál (kijelölt kormányhivatal)
 • a nyilvántartást kezelő szervnél
 • a konzuli tisztviselőnél, ha az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelmet magyar állampolgár terjeszti elő.

A lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti a kérelmet

 • a személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott.

A fogvatartott állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a büntetés-végrehajtási intézetnél terjesztheti elő, amely közreműködő hatóságként jár el.

A személyazonosító igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését, megrongálódását be kell jelenteni, ami megtehető:

 • bármely járási hivatalnál,
 • Budapest Főváros Kormányhivatalánál,
 • külföldön a külképviseletnél
 • rendőrségnél (eltulajdonítás esetén feljelentéssel).

A személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése elektronikus úton,a https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ weboldalon is bejelenthető a Hivatal honlapján a Webes Ügysegéd alkalmazásával. A bejelentés teljesítéséhez ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • a járási hivatalban, Budapest Főváros Kormányhivatalánál – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél,
 • konzuli tisztviselőnél - a nála előterjesztett kérelem esetén,
 • postai úton.

Csak a járási hivatalban, Budapest Főváros Kormányhivatalánál, illetve – a nála előterjesztett kérelem esetén – a nyilvántartást kezelő szervnél vehető át a kész okmány, ha

 • ideiglenes személyazonosító igazolványt adtak ki az eljárásban,
Szükséges iratok

A kérelmezőnek a személyazonosságát igazolnia szükséges. Ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelem benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, akkor az igazoláshoz ezt felhasználhatja.

Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a személyazonosságát egyéb módon igazolnia szükséges. Az igazoláshoz felhasználható különösen:

 • a bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmező esetén a bevándorlási engedély, a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését igazoló okirat, a letelepedett jogállást igazoló okmány,

a menekült és az oltalmazott jogállású kérelmező esetén – ha első személyazonosító igazolvánnyal történő ellátására kerül sor – olyan fénykép, amelynek hátoldalán a menekültügyi hatóság feltüntette a kérelmező menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági határozatának számát, továbbá a menekültként vagy oltalmazottként elismert személlyel való azonosságot bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolta.A személyes megjelenésben egészségügyi okból akadályozott ügyfél esetén az eljáró meghatalmazottnak be kell mutatnia

 • a kezelőorvos által kiállított igazolást,
 • a meghatalmazást,
 • saját személyazonosságát igazoló érvényes okmányát.

Kiskorú ügyfél esetén, a helyette eljáró törvényes képviselőjének igazolnia szükséges

 • a saját személyazonosságát (útlevél, kártyaformátumú vezető engedély),
 • ha személyesen csak az egyik szülő jár el, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős vagy végleges gyámhatósági határozatot.

A cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a törvényes képviselőnek igazolnia szükséges

 • a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot,
 • a törvényes képviselő saját személyazonosságát.
Költségek

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem évente egy alkalommal illetékmentes. Nem kell illetéket fizetni abban az esetben sem, ha az eljárás családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult, vagy az eltulajdonított okmányok pótlására irányul, vagy a kérelmező 18. életévét be nem töltött személy, illetve a személyazonosító igazolvány kiállítására hivatalból kerül sor. Amennyiben fenti körülmények nem állnak fenn, úgy az eljárásért általános tételű illetéket, azaz 3000,- forintot kell fizetni.

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu

 

Ügyintézési idő

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – 8 nap, egyéb esetekben 20 nap.

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Érdemes tudni

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott vagy elvesztette, köteles azt legkésőbb a tudomására jutásától számított három munkanapon belül bármely járási hivatalnál, Budapest Főváros Kormányhivatalánál vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése elektronikus úton is bejelenthető.

Az új állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama, ha a jogosult

 • a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam,
 • a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja,
 • a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja

Ha a jogosult február 29-én született, és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a személyazonosító igazolvány érvényességi ideje február 28-án jár le.

A 65. életévet betöltött jogosult – a letelepedett jogállású személy kivételével – kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű állandó személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz.

A letelepedett jogállású személy állandó személyazonosító igazolványát a letelepedési engedélyébe, ideiglenes letelepedési engedélyébe, nemzeti letelepedési engedélyébe, illetve EK letelepedési engedélyébe bejegyzett érvényességi idővel megegyező érvényességgel kell kiadni.

Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal. Ha a magyar állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor, az eljáró hatóság a jogosult vagy törvényes képviselője kérelmére állítja ki ideiglenes személyazonosító igazolványt. Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap. Az állandó személyazonosító igazolvány kiadásáig az ideiglenes személyazonosító igazolvány ismételten kiadható.

Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító igazolvány abban az esetben is, ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott.

Elektronikus ügyintézés

A személyazonosító igazolvány kiadását, nem lehet elektronikus úton kérelmezni. A személyazonosító igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése elektronikus kapcsolattartás útján is bejelenthető.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok
Személyazonosító igazolvány adattartalma
Tároló elem
A személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó kódok
Személyazonosító igazolvány cseréje
Személyazonosító igazolvány fajtái
Személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadása
Személyazonosító igazolvány kérelem aláírása
Személyazonosító igazolvány leadása találás esetén
Személyazonosító igazolvány leadása
Személyazonosító igazolvány leadása halál esetén
Személyazonosító igazolvány leadása szabadságvesztés esetén
Át nem vett személyazonosító igazolvány
Személyazonosító igazolvány visszavonása
Személyazonosító igazolvány érvénytelensége
Áttétel
Ellenőrzések az eljárás során
Döntések
A személyazonosító igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok
Nemzetiségi személyazonosító igazolvány kiállítása
Gyakran ismételt kérdések

Mit kell tudni a személyazonosító igazolvány ügyintézésről?

Jogszabályok
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.