Az útdíj köteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában is a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartása

A nyilvántartás a közúti közlekedési nyilvántartás résznyilvántartásaként az alábbi nyilvántartásokat foglalja magába:

 • természetes személyek részére biztosított részleges útdíj kedvezmény
 • hatóság, szervezet, társaság részére biztosított útdíj teljes mentesség
 • meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közútkezelői hozzájárulás alóli mentesség.
Természetes személyek részére biztosított részleges útdíj kedvezmény

A D2 és a D1 díjkategória díjmérték különbözetének megfizetése alól mentesül és így díj úthasználati jogosultságot szerez a D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója, ha

 1. legalább 3 gyermek után családi pótlékban részesül, vagy
 2. parkolási igazolvánnyal rendelkezik, vagy
 3. fenti személyek hozzátartozójának, minősül.

D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi: a legalább 8 személy szállítására alkalmas személygépkocsi.

A hozzátartozói (közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) jogosultság esetén, a hozzátartozói státuszról nyilatkozni kell. Amennyiben ezen nyilatkozattétel elmarad, a közlekedési igazgatási hatóság az Ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.
Amennyiben a jogosult nem személyesen jár el, a kérelem mellé szükséges egy meghatalmazás benyújtása is.

A részleges díjmentesség időbeli hatálya

A jogosultság a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig érvényes, kivéve parkolási igazolvánnyal rendelkező személy esetén, amikor is a jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával és a jogosultság nyilvántartásból történő törlésével szűnik meg

Hatóság, szervezet, társaság részére biztosított útdíj mentesség
3,5 tonna össztömeg alatti, valamint az autóbusz járműkategóriába tartozó járművek részére biztosított útdíj mentesség
 1. a Magyar Honvédség, az Országgyűlési Őrség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzembentartott gépjárművek után,
 2. a Magyarországon települt, Magyarországon szolgálatot teljesítő vagy Magyarországon áthaladó külföldi fegyveres erők vagy nemzetközi katonai szervezetek által üzembentartott gépjárművek után,
 3. a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják-e,
 4. a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzembentartott, kezelői feladatokat ellátó gépjárművek után,
 5. a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzembentartott, közúti ellenőrzést végző kezelői feladatokat ellátó gépjárművek után,
 6. az e) pont hatálya alá nem tartozó, díjellenőrzést végző szervezetek által üzembentartott, díjellenőrzést végző gépjárművek után,
 7. a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő gépjárművek után,
 8. viszonosság alapján azon országok diplomáciai testületei által üzembentartott gépjárművek után, amely országok a magyar diplomáciai testületek által üzembentartott gépjárművek számára ugyanilyen mentességet biztosítanak,
 9. a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek üzemeltetőinek, ezen feladatok ellátása során,
 10. a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőinek, ezen feladatok ellátása során, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi egységek tagjainak az elrendelt gyakorlat során igénybe vett gépjárművek után.
A díjmentesség időbeli hatálya

A díjmentesség időbeli hatálya az az időszak a bejelentés és nyilvántartásba vétel napjától, ameddig a díjmentesség az adott jármű tekintetében fennáll, de legkésőbb a bejelentés évét követő év január 31. napja.

A megkülönböztető jelzéssel rendelkező gépjárművek esetén, a díjmentesség tartama addig áll fenn, ameddig a jármű megkülönböztető jelzés használatára jogosult.

3,5 tonna össztömeg feletti járművek részére biztosított útdíj mentesség
 1. a Magyar Honvédséget, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szerveket, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt és az Országgyűlési Őrséget az általuk üzemben tartott gépjárművek után,
 2. a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erőket és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságokat hivatali vagy szolgálati gépjárműveik után, valamint az egyéb szervezeteket a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműveik után,
 3. útdíjköteles elemi útszakasz kezelői feladatait ellátó,
 4. ca) a koncessziós közúton végzett üzemeltetői feladata ellátása érdekében a koncessziós társaság
        vagy az általa üzemeltetői feladatokkal megbízott gazdasági társaság által üzemeltetett gépjárműveket,

  cb) a ca) alpont alá nem tartozó országos közút esetében az országos közút kezelésére
        a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt közútkezelő által a közútkezelői
        feladata ellátása érdekében üzemeltetett, valamint a téli időszakban az országos közút
         kezelőjével kötött szerződés szerint, az országos közút kezelőjének cégjegyzésre jogosult
         képviselője által igazoltan a téli úttisztítási-, síkosságmentesítési feladatokat végző gépjárműveket,

 5. az útdíjszedőt a feladatait ellátó gépjárművei után,
 6. a megkülönböztető jelzés használatára jogosultat a Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést az útdíjköteles elemi útszakaszon való haladás közben használják-e,
 7. a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőit, ezen feladatok ellátása során, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi egységek tagjait az elrendelt gyakorlat során igénybe vett gépjárművek után,
 8. a közlekedési hatóságot az általa üzemben tartott, közlekedési hatósági feladat teljesítése érdekében igénybe vett gépjárművek után,
 9. a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó járművek,
 10. a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek üzemeltetőit, ezen feladatok ellátása során,
 11. a Magyarországgal szomszédos állam közúthálózatának kezelői feladatait ellátó, a közút kezelésére létrehozott szervezetet az általa közútkezelési feladatai ellátása érdekében üzemben tartott gépjármű után, ha az a két érintett ország államhatártól számított legközelebbi két útdíjköteles elemi útszakaszt használja,
 12. az államhatárról szóló törvényben meghatározott tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevők által üzemben tartott gépjárművet az ezen feladat ellátása során.
Díjmentesség időbeli hatálya

A mentesség hatálya a bejelentésben megjelölt, legfeljebb egyéves időszakra terjed ki.

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közútkezelői hozzájárulás alóli mentessége

Mentesül a hozzájárulás beszerzése alól:

  a) a kommunális jármű,
  b) az autómentő jelleggel rendelkező jármű,
  c) a katasztrófa elhárításában, megelőzésében, valamint ezzel összefüggésben a tűzoltásban és a műszaki mentésben alkalmazott jármű,
  d) a kárelhárításban részt vevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott jármű által felvezetett, zárt konvojban haladó jármű,
  e) a nemzetközi szerződés és viszonosság körébe tartozó jármű,
  f) a közút kezelését végző társaság vagy a közútkezelővel szerződésben lévő vállalkozó által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó jármű,
  g) a közlekedési közszolgáltatást végző jármű,
  h) a mezőgazdasági jármű a szélességi méretére vonatkozóan
       ha) legfeljebb 4,5 méter szélességi értékig, ha a szembejövő és a követő forgalom számára egyaránt jól
             látható sárga villogót használ,
      hb) 4,5 méter szélességi érték fölött, ha a sárga villogó használata mellett legalább egy kísérőjármű
             biztosítja a közlekedését, és a legnagyobb szélességet jobb és bal oldalon korlátozott látási viszonyok
              esetén is jól láthatóan megjelölték,
  i) a mezőgazdasági jármű, ha
       ia) kéttengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 25 tonnát,
       ib) háromtengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 32 tonnát,
       ic) a jármű bármely tengelye esetén a tengelyterhelése a 13 tonnát,
       id) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága            legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 22 tonnát,
       ie) három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága
             legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 32 tonnát nem haladja meg,
  j) a csuklós jármű, ha
       ja) háromtengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 28 tonnát,
       jb) négytengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 38 tonnát,
       jc) öt- vagy ennél több tengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 40 tonnát nem haladja meg.

  k) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti átviteli rendszerirányító által üzemeltetett, a            biztonságos és zavartalan villamosenergia-ellátás érdekében végzett átviteli-rendszerirányítói feladatokat ellátó különleges felépítményű jármű.

Díjmentesség időbeli hatálya

A nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló kérelem benyújtásával jön létre, és a benyújtás napjától számított egy évig hatályos.

Szükséges iratok

A kérelemnek tartalmazni kell:

 • a kérelmező adatait,
 • a gépjármű forgalmi rendszámát,
 • a jogalapot, valamint a jogalap fennállását bizonyító dokumentumokat
 • a nyilvántartásba vétel igényét.

A bejelentés módja

Főszabály szerint – a lenti kivételekkel – a mentességi nyilvántartásba felvenni kért járművek adatait, továbbá az ezzel kapcsolatos változásokat kérelemre a közlekedési igazgatási hatóság (járási hivatal, kormányablak) jegyzi be a mentességi nyilvántartásba. A kérelem bármely kormányablakban, okmányirodában benyújtható.

Kivételek:

A kérelmet a Nyilvántartóhoz szükséges benyújtani az alábbi esetekben:

aa) a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárművei, valamint az egyéb, nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárművek,

ab) az útdíjköteles elemi útszakasz kezelői feladatait ellátó az útdíjköteles elemi útszakasz üzemeltetői feladata ellátása érdekében az üzemeltető társaság vagy az általa üzemeltetői feladatokkal megbízott gazdasági társaság által üzemeltetett gépjárművek, továbbá üzemeltetésbe nem adott országos közút esetében az országos közút kezelésére a miniszter által kijelölt közútkezelő által a közútkezelői feladata ellátása érdekében üzemeltetett, valamint a téli időszakban az országos közút kezelőjével kötött szerződés szerint, az országos közút kezelőjének cégjegyzésre jogosult képviselője által igazoltan a téli úttisztítási, síkosságmentesítési feladatokat végző gépjárművek,

ac) a díjellenőrzést végző szervezetek által üzemben tartott, díjellenőrzést végző gépjárművek,
ad) az útdíjszedőnek az útdíjszedői feladatait ellátó gépjárművei,

ae) a Magyarországgal szomszédos állam közúthálózatának kezelői feladatait ellátó, a közút kezelésére létrehozott szervezetnek az általa közútkezelési feladatai ellátása érdekében üzemben tartott gépjárművek – ha az a két érintett ország államhatártól számított legközelebbi két útdíjköteles elemi útszakaszt használja –,
af ) az államhatárról szóló törvényben meghatározott tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő gépjárművek,

ag) a közút kezelését végző társaság vagy a közútkezelővel szerződésben álló vállalkozó által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó jármű esetében,

A fenti esetekben kérelmét az alábbi elérhetőségek valamelyikén nyújthatja be:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság
Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály
1094 Budapest, Balázs Béla 35. (postai úton).

Az elektronikus ügyintézés keretében az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás igénybevételével (https://epapir.gov.hu/).

Gazdálkodó szervezetek Cégkapun keresztül.

Közigazgatási hatóságok Hivatali kapun keresztül.

A kérelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz szükséges benyújtani az alábbi esetekben:

ba) a katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőinek, ezen feladatok ellátása során, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi egységek tagjainak az elrendelt gyakorlat során igénybe vett gépjárművei,

bb) a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek,

bc) ha a kárelhárítást vagy kármegelőzést térítésmentesen végzik, a káresetek felszámolásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által igénybe vett gépjárművek esetében.

A rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve jegyzi be a mentességi nyilvántartásba: a kárelhárítás vagy kármegelőzés időtartamára az abban részt vevő gépjárművek esetében, ha azok a kárelhárítást vagy kármegelőzést térítésmentesen végzik, és a forgalmi rendszámuk a kárelhárítást megelőzően a közút kezelője vagy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) részére bejelentésre került, vagy forgalmi rendszámukat és a kárelhárítás vagykármegelőzés várható időtartamát a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve a NÚSZ Zrt.-nek és a közlekedési igazgatási hatóságnak a kárelhárítás megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az azt követő második munkanapon bejelenti.

Jogszabályok
 • a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvény
 • az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
 • a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet
 • A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet