Vezetői engedély AUTOMATIKUS hivatalbóli meghosszabbítása
Jogosultak köre

Magyarországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akik magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkeznek.

Hol intézhető

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül történő azonosítással használhatja.
A szolgáltatás felületén tudja megtenni az okmány kiállításához szükséges nyilatkozatokat, többek között arról, hogy igénybe kívánja-e venni az automatikus, hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét, vagy kizárja ezt az ügyintézési formát. Az eljárásban meg kell adnia, hogy az elkészült okmányt milyen címre kéri megküldeni.

A nyilatkozattétel során megadhatja az e-mail címét, illetve SMS fogadására képes telefonszámát annak érdekében, hogy a hatóság kényelmi szolgáltatásként értesíthesse Önt a következő esetekben:

  - ha az eljárás lefolytatásához minden előfeltétel teljesült, de az okmánykiállításhoz szükséges fénykép- és   aláírásadat még hiányzik,
  - ha az automatikus okmánykiállítást valamely kizáró ok miatt nem lehet elvégezni,
  - ha az automatikus okmánykiállítási eljárás során bejegyzésre került a vezetési jogosultsága, így azt   belföldön már gyakorolhatja,
  - valamint a vezetői engedély okmánya kézbesítése megkezdődött az átvétel helyeként megjelölt   kormányablakba/okmányirodába, vagy postázásra került a kért belföldi címre.

E-mail cím, illetve telefonszám megadása nem kötelező, azonban ezen adatok hiányában a fenti értesítéseket a hatóság nem tudja megküldeni az Ön számára. Az e-mail cím, és a telefonszám adatok kezelése kizárólag az értesítések kiküldése céljából történik az engedély-nyilvántartásban, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben foglaltaknak megfelelően. A sikeres beküldést követően a visszaigazolás letölthető az oldalról.

Szükséges iratok

A nyilatkozat benyújtásakor semmilyen további dokumentum csatolására nincs szükség.

Költségek

Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás illetékmentes.

Amennyiben Ön a jelen nyilatkozatával az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét megtagadja, akkor az ügye kérelemre, illetékköteles eljárásban intézhető. Ekkor az eljárás lefolytatásáért 4000.- Forint fizetendő, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetén, valamint ha az egészségi alkalmasságot a vizsgálatot végző szerv 1 évre vagy annál rövidebb időtartamra állapította meg, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500.- Forint.

Eljáró szerv

Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárások az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kormányablak/okmányiroda hatáskörébe és illetékességébe tartoznak. Erről bővebben tájékozódhat a Kormányablak weboldalon.

Amennyiben az ügyfél vezetői engedély okmány kiállítása céljából csak fényképet és aláírásadatot kíván rögzíttetni, vagy a jelen nyilatkozatával az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét megtagadja és kérelemre kívánja az ügyét elintézni, akkor arra bármely kormányablak/okmányiroda illetékes (országos illetékesség).

Felettes szerv/jogorvoslat

Felettes szerv: vármegyei, fővárosi kormányhivatal.

Jogorvoslat: a nyilvántartási bejegyzés és a kiállított vezetői engedély ellen nincs helye fellebbezésnek, azok tartalma közigazgatás per keretében támadható meg. Közigazgatási perben a Fővárosi, Budapest Környéki, Debreceni, Győri, Miskolci, Pécsi, Szegedi és a Veszprémi Törvényszékek járnak el regionális illetékességgel. A keresetlevelet az eljárt (ügyfél lakóhelye szerint illetékes) fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához kell benyújtani, a vezetői engedély kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ügyintézési idő

A közlekedési igazgatási eljárás jogszabály szerinti ügyintézési határideje 25 nap, a gyakorlatban azonban

 • a vezetési jogosultság azonnal bejegyzésre kerül a nyilvántartásba, ha a vezetői engedély kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható – tehát valamennyi előfeltételre vonatkozó adat elektronikusan megérkezett a nyilvántartásba, és kizáró ok (pl. vezetési jogosultság szünetelése) sem áll fenn –, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.
 • a vezetési jogosultság bejegyzésével egyidejűleg azonnal megindul az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás és a kiállított okmány 8 napon belül postázásra kerül.
Érdemes tudni

Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás során a vezetői engedélyek kiállítását támogató informatikai szakrendszer automatikusan, emberi közbeavatkozás nélkül végzi el a teljes folyamatot az igényléstől kezdve az okmánygyártásig és a kézbesítés iránti intézkedésig, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.

Amennyiben Ön az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás lehetőségét kizárja, akkor a vezetői engedélye meghosszabbítását személyes megjelenéssel, kérelemre, országos illetékesség mellett, illetékköteles eljárásban kezdeményezheti bármelyik kormányablakban/ okmányirodában.

A nyilatkozat kitöltését és beküldését követően Önnek a következő teendőket kell elvégeznie, amennyiben a nyilatkozat benyújtása előtt ezeket még nem tette meg:

 • Menjen el háziorvosához, vagy üzemorvosához, és kérjen egészségi alkalmassági vizsgálatot.
 • Gondoskodjon egy 3 évnél nem régebbi, okmánykiállításhoz alkalmas digitális fénykép- és aláírásadat rendelkezésre állásáról.
  • A hatóság az automatikus okmánykiállítási eljárás során megkísérli beszerezni Önről a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a 3 évnél nem régebbi, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa kiállításakor készült, a vezetői engedély automatikus kiállításához felhasználható fénykép- és aláírásadatot. Amennyiben a fénykép- és aláírásadat beszerzése nem volt sikeres ilyen módon, akkor a Nyilvántartó értesíti Önt erről az eljárási akadályról a nyilatkozatok között megadott elérhetőségei adatain (e-mail cím, SMS). Ha nem adott meg értesítési e-mail címet, vagy SMS fogadására képes telefonszámot, akkor a fénykép- és aláírás esetleges hiányáról a hatóság külön nem értesíti, ilyen esetben – ha a vezetői engedély okmányát nem kapta kézhez minden egyéb feltétel (igazolás(ok), nyilatkozatok) teljesítését követő legfeljebb 15 napon belül - javasolt elvégezni a digitális fénykép- és aláírásadat-felvételezést a következő pontban említett módok valamelyikén.
  • Ezt intézheti akár otthonról a videotechnológián keresztül történő egységes arcképmás- és aláírás felvételezés szolgáltatáson keresztül, vagy befáradhat bármely kormányablakba/okmányirodába, önálló képfelvételezési eljárás céljából. Az okmánykiállításhoz szükséges fénykép- és aláírásadat elektronikus úton történő elkészítéséhez a www.magyarorszag.hu weboldalon az „Okmányok” menüpont alatt talál további információkat.

Az egészségi alkalmassági igazolást nem kell külön benyújtania a Nyilvántartónak, illetve az kormányablakhoz/okmányirodához, mivel a 2021.02.01. napja után megszerzett igazolásokat a kiállító szervek elektronikus úton megküldik az engedély-nyilvántartásba.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem rendelkezik bejelentett érvényes magyarországi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel (lakcímigazolvánnyal), de a szokásos tartózkodási helye Magyarország, és van érvényes tartózkodási okmánya (tartózkodási engedély), valamint bejelentett magyarországi szálláshelye, akkor a hivatalbóli okmánykiállítási eljárást jelenleg az illetékes kormányablakba/okmányirodába befáradva tudja igénybe venni, hivatalbóli eljárás keretében.

Amennyiben szokásos tartózkodási helye nem Magyarország, akkor az okmánykiállítási ügyben a magyar hatóság nem járhat el, ilyen esetben ügyét a szokásos tartózkodási helye szerinti államban intézheti. Ebben az esetben az egészségi alkalmassági vizsgálatot is a szokásos tartózkodási helye szerinti országban célszerű elvégeztetnie.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a vezetési jogosultsága attól az időponttól áll fenn, amikor az az engedély-nyilvántartásba bejegyzésre került. Erről kényelmi szolgáltatásként e-mail, vagy SMS-értesítést küld Önnek a hatóság, ha Ön az ehhez szükséges adatait a nyilatkozattétel során megadta. Amennyiben nem adott meg értesítési e-mail címet, vagy SMS fogadására képes telefonszámot, akkor a vezetési jogosultság bejegyzés időpontjáról a hatóság külön nem értesíti.

Vezetési jogosultsága az okmány birtokban tartása nélkül is gyakorolható belföldön, a nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától kezdve, az okmány kézhezvételéig, de legfeljebb a bejegyzéstől számított 30 napig. Külföldön csak érvényes vezetői engedéllyel vezethet, amelyet vezetés közben magánál kell tartania.

Amennyiben a vezetői engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása mellett új vezetési kategória megszerzését is tervezi, akkor el kell döntenie, hogy a meghosszabbított okmányt szeretné elsőként kézhez kapni, vagy majd csak a kategóriabővítéssel együtt kívánja a meghosszabbított érvényességi idejű okmányt megszerezni. Javasoljuk, hogy ehhez ellenőrizze a meglévő vezetői engedélye érvényességi idejét.

 • Ha a meghosszabbított érvényességi idejű vezetői engedélyre még a kategóriabővítés előtt szüksége van, akkor először a meghosszabbításra vonatkozó nyilatkozatot nyújtsa be, a kategóriabővítésre vonatkozó nyilatkozatát pedig majd csak a meghosszabbításról szóló e-mail vagy SMS értesítést, vagy ennek hiányában (ha nem adott meg e-mail címet vagy SMS fogadására képes telefonos elérhetőséget) a meghosszabbított érvényességi idejű vezetői engedélye kézhez vételét követően nyújtsa be.
 • Ha a meghosszabbításra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásakor a nyilvántartás szerint Önnek már folyamatban van egy kategóriabővítési ügye, de a meghosszabbított érvényességi idejű vezetői engedélyére már a kategóriabővítés előtt szüksége van, akkor nyújtsa be a meghosszabbításra vonatkozó nyilatkozatot. Lényeges, hogy ebben az esetben a kategóriabővítési ügye lezárásra kerül, ezért az arra vonatkozó nyilatkozatát a meghosszabbításról szóló e-mail vagy SMS értesítést, vagy ennek hiányában (ha nem adott meg e-mail vagy SMS fogadására képes telefonos elérhetőséget) a meghosszabbított érvényességi idejű vezetői engedélye kézhez vételét követően újra be kell nyújtania.

Ha a meghosszabbításra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásakor a nyilvántartás szerint Önnek már folyamatban van egy kategóriabővítési ügye, azonban egy eljárásban kívánja az előző vezetői engedélye meghosszabbítását és kategóriabővítését intézni, akkor ne nyújtsa be a meghosszabbításra vonatkozó nyilatkozatot, viszont lényeges, hogy az egészségi alkalmassági vizsgálatra még a kategóriás járművezetői vizsgát megelőzően menjen el. Ebben az esetben a vezetői engedély meghosszabbítása a kategóriabővítéssel egyidejűleg fog bejegyzésre kerülni, és ehhez elegendő a kategóriabővítésre vonatkozó nyilatkozatot kitölteni, az új kategóriás vizsga előtt az egészségi alkalmassági vizsgálatra elmenni, valamint a kategóriás járművezetői vizsgát letenni.

Az automatikus okmánykiállítás igénybevétele esetén a www.magyarorszag.hu weboldalon az „Okmányok” menüpont alatt az „Életút-szolgáltatás a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához ügytípusban megtekintheti az okmány érvényességi idejének meghosszabbításához szükséges feltételek teljesítésének állapotát (a vezetési jogosultsághoz szükséges előfeltételekre és az azt kizáró okokra vonatkozó aktuális információkat, valamint az okmánykiállítás státuszát).

Fontos, hogy amennyiben Ön külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyét kívánja Magyarországon meghosszabbítani, vagy kategóriabővítés miatt cserélni, arra EGT-tagállamban (az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia) kiállított okmány esetén bármely kormányablakban/okmányirodában, harmadik országban (nem EGT-állam) kiállított vezető engedély esetén pedig a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztályon (Központi Okmányiroda), kizárólag személyes megjelenés mellett van lehetőség. Ezek az ügytípusok nem intézhetőek elektronikusan, vagy automatikus hivatalbóli okmánykiállítás útján.

Fogalmak
Vezetői engedély automatikus kiállítása
Vezetői engedély automatikus, hivatalbóli meghosszabbítása
Jogszabályok