Nemzetközi vezetői engedély igénylése
Jogosultak köre

Nemzetközi vezetői engedélyt az a személy kaphat,

 • aki rendelkezik érvényes magyar vagy a Magyarországon vezetési jogosultság igazolására alkalmas, Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott ország hatósága által kiállított külföldi vezető engedéllyel és kérelmezi annak kiadását

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan.

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt:

 • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig
 • akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára,
 • akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős határozatával elrendelte, annak időtartama alatt,
 • akit a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett,
 • akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,
 • akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság az egészségi alkalmatlanságát állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig.

Hol intézhető

Nemzetközi vezetői engedély kérelmezhető:

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • az okmányirodában vagy kormányablaknál
 • postai úton

A nemzetközi vezetői engedély kiállítását meghatalmazott is kérelmezheti, illetve az elkészült okmányt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást.

Szükséges iratok

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (”lakcímkártya”), ilyen okmánnyal nem rendelkező külföldi állampolgár esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási jogot igazoló okmány (tartózkodási engedély)
 • amennyiben az ügyben meghatalmazott jár el, a képviseleti jogosultságát igazoló meghatalmazás eredeti példánya

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:

 • 2 db fotó (arcképmás, igazolványkép)
 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolás*

* Postai készpénzátutalási megbízással (csekk) történő befizetés esetén a csekk feladóvevénye, az okmányiroda vagy kormányablak ügyfélszolgálatán bankkártyával történő befizetés esetén pedig a befizetést igazoló bizonylat.

Költségek

Az eljárás díja 2300 forint.

További információ
1818,  Külföldről: +36 (1) 550-1858   Fax: +36 (1) 550 1819  
1818@1818.hu

Ügyintézési idő

A nemzetközi vezetői engedélyt a kérelem beadása után azonnal kiállítják az okmányirodában (kormányablaknál).

Érdemes tudni

Külföldre utazás előtt célszerű az illetékes ország külképviseletének megkeresése a magyar vezetői engedéllyel, illetve az az alapján kiállítandó nemzetközi vezetői engedéllyel történő vezetés tárgyában.

 • Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, akkor nemzetközi vezetői engedély szükséges.
 • A nemzetközi vezetői engedély csak a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedéllyel együtt érvényes.
 • A vezetői engedély külföldön vezetési jogosultság igazolására alkalmas azokban az országokban, ahol a magyar vezetői engedélyt elismerik, személyazonosság igazolására belföldön, nemzeti szabályaink szerint alkalmas.
 • A magyar vezetői engedélyt vezetési jogosultság igazolására elismerik az EGT tagállamaiban, a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban, továbbá bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban.
 • B kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki.
 • A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idővel azonos, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év.
 • A nemzeti kategóriára ("K", "T", "M", "TR", "V") valamint az „AM” „A korlátozott” és „A2” nemzetközi kategóriára nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető.
Elektronikus ügyintézés

Nemzetközi vezetői engedély kiállítása elektronikusan csak előkészíthető, teljes elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Letölthető anyagok

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Fogalmak
Fogalmak
Vezetői engedély cseréje
Vezetői engedély honosítása
Vezetői engedély pótlása
Szokásos tartózkodási hely
EGT-állam
harmadik ország
A Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott államok (2016. január 27.)
Gyakran ismételt kérdések
Mi a teendő az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, illetőleg megtalálása esetén?
Mi a teendő névváltozás esetén?
Kinek adható vezetői engedély?
Lehet-e a külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel vezetni Magyarországon?
Melyek a járművezetésre jogosító okmányok Magyarország területén?
Kinek kell utánképzésen részt venni?
Ki állítja ki az egészségi alkalmassági véleményt?
Jogszabályok
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény
 • 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről
 • A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv
 • A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
 • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
 • 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.