Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Gépjárműokmányok

A járművekhez kiadásra kerülő okmányok


A törzskönyv kiadásáig a jármű tulajdonjogát igazolja:

Ha a tulajdonjog igazolásához több okmány is szükséges, azt a közlekedési igazgatási hatóság együttesen is megkövetelheti. A tulajdonjog igazolásához - fentiekben említett - okmány eredeti vagy hitelesített példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is a kérelemhez csatolni kell.

A törzskönyv

A jármű tulajdonjogát igazoló okirat a törzskönyv. Egy járműhöz egy időben csak egy érvényes törzskönyv tartozhat. A közlekedési igazgatási hatóság a jármű első forgalomba helyezése során annak, aki a jármű tulajdonjogát igazolja, törzskönyvet ad ki

A 2009. július 1-jét követően kiállított törzskönyv adattartama:

Első oldal:
1. Sorszám
2. Gyártmány
3. Típus
4. Kereskedelmi megnevezés (ha van)
5. Alvázszám
6. Motorszám/motorkód
7. Gyártási év
8. Kiállítás helye, kelte
9. Kiállító hatóság

Második oldal
10. Tulajdonosi adatok (természetes személynél: név, születési hely és idő, anyja neve; jogi személynél, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél: a cég megnevezése, a cégjegyzék száma)
11. Hivatalos feljegyzések
12. A törzskönyv nyomdai sorszámának vonalkódja”

A törzskönyvbe és a nyilvántartásba tulajdonosként azt a természetes, vagy jogi személyt, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet lehet feltüntetni, aki (amely) a jármű jogszerű megszerzését és származását igazolja.

A jármű elidegenítésekor, továbbá a jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor új törzskönyvet kell kiállítani, a korábbi törzskönyvet vissza kell vonni és érvénytelenítve a keletkezett iratokkal a Hivatalnak meg kell küldeni. Az ellenkező bizonyításáig a törzskönyvet birtokló ügyfelet jogszerű tulajdonosnak kell tekinteni

A tulajdonos nyilatkozhat az új tulajdonos, az üzembentartó, valamint a gépjárművel kapcsolatos vagyoni kötelezettségek jogosultjának kilétéről.

A törzskönyvet a tulajdonos a vagyoni követelés ellenértékeként a jogosultnak átadhatja (törzskönyvi letét).

A törzskönyvet a jármű elidegenítésekor az új tulajdonosnak át kell adni. A jármű tulajdonjogának átírásához a forgalmi engedély valamint a törzskönyvnek az együttes becsatolása szükséges.

A törzskönyv kézbesítésére, átvételére vonatkozó szabályok:

A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően az okmányirodában személyesen vagy postai úton veheti át.
Az át nem vett törzskönyvet az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi, ezt követően a Hivatalnak megsemmisítés céljából megküldi.
A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni.
A jármű tulajdonjogát érintő korlátozás (elidegenítési, terhelési tilalom stb.) esetén a törzskönyv kizárólag a korlátozás jogosítottja részére adható ki.

Nem adható ki törzskönyv:

 A törzskönyv „Hivatalos feljegyzések” rovatába bejegyzésre kerülő adatok:
 

A törzskönyv kiadására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási hatóság által elvégzett adatfelvétel alapján a törzskönyv „Hivatalos feljegyzések” rovatában, az alábbiak kerülhetnek feltüntetésre.

 1.) az „elidegenítési tilalom az állam javára fenntartva” bejegyzés, ha a jármű behozatalára, beszerzésére, forgalomba helyezésére az állam által nyújtott, közterhek alóli mentesség, kedvezmény igénybevételével került sor, vagy ha beszerzésére az állam által nyújtott támogatással vagy kezességvállalással került sor;

 2.)  a „haszonélvezeti joggal terhelt” bejegyzés, ha a járműre haszonélvezeti jogot alapítanak;

 3.)  a „közös tulajdon” bejegyzés, ha a jármű tulajdonjoga, egyidejűleg több személyt is megillet;

 4.) az „előzetes eredetiségvizsgálat hiánya” bejegyzés, amennyiben a BM rendeletben meghatározott esetekben, a jármű forgalomba helyezése, illetve tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül kerül sor.

Törzskönyv kiadásának megtagadása:

A jármű forgalomba helyezését, illetve a forgalomban való további részvételét - a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását - a közlekedési igazgatási hatóság megtagadja, ha a jármű tulajdonjogát és származását hitelt érdemlően nem igazolják. A forgalmi engedély kiállítható annak, akinek a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság a lefoglalást megszüntető határozatában a járművet kiadni rendeli. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg a jármű tulajdonjoga, a „törzskönyv kiadás megtagadva” bejegyzést a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

A törzskönyv kiadásának megtagadása esetén a forgalomba helyezett jármű üzembentartói jogosultsága (birtokjog) az üzembentartó nyilatkozata alapján (birtokos) - törzskönyv kiadása nélkül - átruházható. Ilyenkor a vevőt nyilatkoztatni kell arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi a jármű bizonytalan jogi helyzetét. Ezt az állapotot mindaddig fenn kell tartani, amíg a tulajdonjog kétséget kizáró módon, okirattal nem kerül igazolásra.


Egy szinttel feljebb
Következő oldal


Keresés:

Nyitólap

English

Hivatalunkról
Közérdekű adatok
Üvegzseb
Közbeszerzések
Kiemelt projektek
Álláspályázatok

Gyakran ismételt kérdések
Fogalmak
Kiadványok
Jogszabályok
Sajtóközlemények
Linkek

Archívum
Adatvédelem
Impresszum
Látogatottság
Letöltési segédlet
Technikai ajánlások
Honlaptérkép

Ügyfélközpont
Jogügyletek Biztonsága
Egyéni vállalkozók nyilvántartása
Központi Szabálysértési Nyilvántartás
Lekérdezés
Karbantartó
Fórum

www.valasztas.hu
www.magyarorszag.hu
Ügyfélvonal
Ügyfélkapu
EU tájékoztató Szolgálat
Önkormányzati Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Ügyfélpont
APEH eAdóbevallás
MEH Kisebbség- És Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság
Biometrikus útlevél
SMS Info
Időpontfoglalás Okmányirodákba WAP-on keresztül

Vissza a nyilvantarto.hu-ra