I. Az applikáció használata és a felelősség kérdése, help desk.

Az OkmányApp mobilalkalmazás (a továbbiakban: applikáció) telepítése, másolása és/vagy használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket. Amennyiben nem fogadja el jelen Adatkezelési és felhasználói szerződés (a továbbiakban: szerződés) feltételeit, akkor ne használja az applikációt. Az applikáció telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával Ön elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit. Ön elismeri továbbá, hogy az applikáció illetéktelen másolás és/vagy korlátlan használat ellen védett, s ilyen védelmet biztosító szoftvervédelmi kulcsokat tartalmazhat, és Ön az összes ilyen védelemmel együtt elfogadja az applikációt. Adatvédelmi okokból az applikáció használatakor a használat helye nem kerül sem lekérésre, sem felhasználásra.

Az applikáció telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyfélkaput hitelesítő Microsec root tanúsítvány a kliens alkalmazásban a hiteles tanúsítványok közé elhelyezésre kerüljön.

Az applikáció használatával kizárólag Ön és a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) között jön létre jogviszony, ebből következően Ön, az applikációval és a szolgáltatással összefüggésben keletkezett mindennemű igényét csak és kizárólag közvetlenül a BM-mel szemben jogosult érvényesíteni. Az applikáció használatához internetes adatkapcsolat szükséges, amely költséget generálhat. A BM nem vállal felelősséget az internetes adatkapcsolat esetleges hibáiért.

A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármilyen probléma esetén kérem, hogy forduljon a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Szerzői jogok

Az applikáció és az alapjául szolgáló szoftvertermék a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések védelme alatt áll. Ön tudomásul veszi, hogy az applikáció letöltésével korlátozott és nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot szerez, tulajdonjogot nem. Az applikációhoz és a szoftvertermékhez fűződő minden jog – így különösen, de nem kizárólagosan a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, többszörözés, dokumentálás, átdolgozás, továbbfelhasználás engedélyezése, publikálás joga és egyéb lehetséges jogok – a BM tulajdona. Az applikáció szerkezete, felépítése és kódja a BM szakmai és üzleti titkának, bizalmas információjának minősül. Az applikáció kizárólag jelen szerződés feltételei alapján használható vagy másolható.

Adatbiztonsági előírások

 • Jogosulatlan használat

A felhasználónak be kell tartania minden hazai előírást és szabályozást, amely az applikációra vonatkozik. A BM jogosulatlan használatnak tekinti mindazt, ami a szerződés sérti. A BM fenntartja magának a jogot a jogsértések megszüntetésére és orvoslására.

 • Frissítések

A frissített applikáció felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés alapjául szolgált. Az eredményül kapott frissített terméket csak a jelen szerződés előírásainak megfelelően használhatja.

 • Több adathordozón történő használat

Ön a több adathordozón való applikáció-használat nem kizárólagos és nem átruházható jogával rendelkezik. Elektronikusan nem másolhatja az applikációt egyik készülékről a másikra semmilyen hálózaton keresztül.

 • Korlátozások

Ön az applikációt vagy annak bármely részét nem adhatja kölcsön, nem ruházhatja át, nem adhatja bérbe, sem más módon nem terjesztheti. Ön nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az applikáció által a dokumentációban nem ismertetett módon nem biztosított, az applikáció módosítását, átalakítását vagy lefordítását, beleértve az applikációban tartalmazott szoftver, alkalmazások és adatbázisok megváltoztatását. Ön nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az applikációban megjelenő bármilyen szerzői jog, védjegy vagy szabadalom közlésének eltávolítását, megváltoztatását vagy ismeretlen eredetűvé tételét. Ön nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az applikáció vagy a dokumentáció bármely jogellenes módon, bármely jogellenes célra történő felhasználását, amely jelen szerződéssel összeegyeztethetetlen. Ön elfogadja, hogy a szoftvert vagy forráskódját nem módosítja, nem dolgozza át és nem fejti vissza.

Garancia/Felelősség


Az applikáció és bármilyen termék frissítése „jelenlegi állapotában” kerül Önhöz, és a BM semmilyen garanciát, illetve felelősséget nem vállal érte. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ne használja a terméket más gyártók termékeivel együtt. A BM nem vállal garanciát, illetve felelősséget arra, hogy az applikáció a használat során a többi szoftverrel vagy hardvereszközzel megfelelően működik. A BM nem vállal továbbá garanciát, illetve felelősséget abban az esetben, ha a szoftver kárt tesz az Ön mobil eszközében.

II. Adatvédelmi tájékoztató


Önnek az applikáció használata előtt hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat (személyazonosító adatait)

 • név,
 • születési név,
 • anyja neve,
 • születési hely,
 • születési idő,
 • e-mail cím

a Belügyminisztérium, mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) - cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4., e-mail cím: ekozig@1818.hu -, az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@bm.gov.hu

A személyes adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR) 6. cikk. (1) bek. a) pontja alapján az Ön hozzájárulása alapján történik. A BM a személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását írásban az adatkezelőnek címzett postai vagy e-mail címen bármikor visszavonhatja. A nyilvántartott adatokat az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése során, valamint hozzájárulásának visszavonása után annyi ideig tárolja, amíg a tájékoztatással, a fizetéssel, továbbá a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó reklamáció, panaszok ügyintézésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei a feleknek fennállnak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

1. A tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog

A szerződés II. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől saját személyes adatainak vonatkozásában arról, hogy:

 • az adatkezelés folyamatban van-e,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen személyes adatokat,
 • milyen jogalapon,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • kik azok a címzettek, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják,
 • a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és a kérelmezőt az általa megadott elérhetőségen keresztül írásban értesíti.

2. A helyesbítéshez való jog

A szerződés II. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján  legfeljebb 25 napon belül az adatait  helyesbíti, amelyről az Ön által  megadott elérhetőségen keresztül írásban értesítést kap.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog

A szerződés II. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.  Amennyiben az adatok kezelésére további kötelezettsége nincs, akkor az adatkezelő a kérelmet megvizsgálja és 25 napon belül  döntéséről a megadott elérhetőségen keresztül Önt írásban értesíti. Az adatkezelő az Ön kérésére törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az adatkezelés már nem szükséges,
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását,
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

4. A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog

A szerződés II. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi azok törlését,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat védendő magánérdekből,
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos érdekeivel szemben.

5. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésre bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul,
 • automatizált módon történik.

6. A tiltakozáshoz való jog

A szerződés II. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.  Ebben az esetben az adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben, vagy az adatkezelés közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében történik.
Tájékoztatjuk, hogy a GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen (ide értve a profilalkotást is), ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

7. Adatbiztonság

Az adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, az ehhez szükséges felhasználói fiókok egyértelmű és személyhez, valamint szervezethez kötött azonosítása céljából és a regisztrációja kapcsán a szükséges mértékben kezeli.
Az adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, szükség esetén módosítja.

8. Jogorvoslathoz való jog

8.1 Hatósági jogorvoslathoz való jog

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vizsgálatát kezdeményezheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény alapján az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha

 • az adatkezelő az előzetes tájékozódáshoz való jogának, hozzáféréshez való jogának, helyesbítéshez való jogának, az adatkezelés korlátozásához való jogának, valamint a törléshez való jogának érvényesítését korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 • a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

8.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az adatkezelő ellen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

9. Vonatkozó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény (Infotv.).

10. Belső szabályzó dokumentumok

 • a Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról szóló 9/2017. (IV. 28.) BM utasítás,
 • a Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 19/2015. (VII. 31.) BM utasítás.

III. Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás

Jelen hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja értelmében hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel.

 • Az adatkezelés célja:  az érintett által rendelkezésre bocsátott adatai kezelése az applikáció használatához, az azon történő ügyintézés céljából.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a) pontja.
 • Az adatkezelésre jogosult szervezet: Belügyminisztérium, mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) címe: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4., telefonszáma: 1818, e-mail címe: ekozig@1818.hu.

Az adatkezelő által, személyhez kötötten kezelt adatok köre és az adatkezelés ideje:

 • személyazonosító adatok:  név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, e-mail cím.
 • adatkezelés ideje:  Az adatkezelő a személyes adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A felhasználóhozzájárulását írásban az adatkezelőnek címzett postai vagy e-mail címen bármikor visszavonhatja.
 • A nyilvántartott adatokat az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése során, valamint a felhasználó hozzájárulásának visszavonása után annyi ideig tárolja, amíg a tájékoztatással, a fizetéssel, továbbá a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó reklamáció, panaszok ügyintézésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei a feleknek fennállnak.
 • Az adatok megismerésére kizárólag az adatkezelő kijelölt munkatársai jogosultak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és jogorvoslati lehetőségeim az Infotv.-ben, valamint az általános adatvédelmi rendelet GDPR-ban foglaltak alapján kerülnek biztosításra, amelyet részletesen az Adatkezelési és felhasználói szerződésben megismerhettem. Jelen nyilatkozatban foglaltak szerinti adatkezeléshez a jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásom önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.